Quan niệm Hồi giáo

From Wikiversity
  • Hồi giáo chỉ tôn thờ một đấng tối cao (Thượng đế) là Thiên chúa Allah
  • Hồi giáo xem Muhamad là người sáng lập Hồi giáo là nhà tiên tri sau cùng
  • Hồi giáo nhìn nhận Chúa Giêsu và các nhà tiên tri Do Thái sau Abraham (như Moses) là được Thiên Chúa soi dẫn
  • Họ cũng tin tưởng Cựu ước và Tân ước là kinh sách của Allah nhưng họ không thi hành theo vì sự "lệch lạc" do người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo tạo ra và Kinh thánh Koran được Allah mặc khải xuống để điều chỉnh lại những gì đã sai trái ở hai kinh sách đó. Đối với các tín đồ Hồi giáo, thiên Kinh Qur'an (114 chương, 6236 tiết) là một vật linh thiêng, vì đó chính là lời phán của Allah Đấng Toàn Năng.
  • Hồi giáo không chấp nhận tội tổ tông, việc làm của Adam và Eve không phải là nguồn gốc tội lỗi của loài người. Và không có một ai có quyền rửa tội cho một ai khác; ngoại trừ Allah.

Xem the^m[edit]