Sissejuhatus enesejuhitavasse õppimisse

From Wikiversity

Kursuse korraldus[edit]

Kursuse maht: 3.0 ECTS (~ minimaalne arv töötunde 81 h) ja 100 % veebipõhine.

Kursus on ülesehitatud 10 nädalaste blokkidena ja iga nädal on osalejad oodatud panustama vähemalt 8 tunni tööga. See aeg eeldab teoreetilise materjali läbimist, loetu põhjal ajaveebi sissekannete lisamist, praktiliste ülesannete sooritamist ning kursuse kaaslastega suhtlemist.

Kursusele registeerimine toimub läbi e-Ülikooli veebiaadressi ning kursuse lõppedes saavad kõik osalejad endale Tallinna Ülikooli poolt välja antud täiendkoolituskursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Kursuse tuutor: Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse (HTK) teadur Terje Väljataga (terjev@tlu.ee)

Sihtgrupp:

 • õpetajad
 • õppejõud
 • haridustehnoloogid,
 • kõik teised soovijad, keda antud teema huvitab.

Kursusel kasutatavad vahendid:

kursuse informatsioon - Wikiülikool (http://beta.wikiversity.org/wiki/Sissejuhatus_enesejuhitavasse_õppimisse)

kursusega seotud jooksev informatsioon - tuutori ajaveeb (http://htk.tlu.ee/elearning/terje/)

kursuse materjalid artiklite näol - Mendeley (http://www.mendeley.com/)

aja planeerimise vahend - Doodle (http://www.doodle.com/)

videokonverents - Flashmeeting (http://fm.ea-tel.eu/)

isiklikud ajaveebid


Kursuse valmimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Eesmärgid[edit]

Kursuse eesmärk on anda osalejatele teoreetiline ülevaade enesejuhitava õppimise kontseptsioonist, selle rakendamise võimalustest (õppe)töös ning näpunäiteid, kuidas edendada ja toetada enesejuhitavat õpet. Kursus annab ka praktilise kogemuse arendades enesejuhitava õppija pädevusi.

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad end lisada osalejate leheküljel.

Ajakava[edit]

1. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Sissejuhatus

- Kursusele registreerumine

- Töövahendite valimine kursusel osalemiseks

- Sissejuhatav videokonverents Flashmeeting veebipõhise teenuse abil


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Kursuse teemade ja kursusel kasutatavate vahenditega tutvumine

- Nime, ajaveebi aadressi ja e-meili lisamine kursuse wiki lehele

- Enesetutvustus isiklikus ajaveebis (s.h. mis on kursusel osalemise põhjused ning mida antud kursuse läbimisel oodatakse)

- Sobiva aja leidmine videokonverentsiks Doodleʼ hääletusteenuse abil

2. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Enesejuhitava õppe roll tänapäeva ühiskonnas?

- muutused ühiskonnas ja tööturul

- elukestev õpe


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Kursuse lugemismaterjaliga tutvumine

- Diskussioon: enesejuhitav õppija - “moesõna” või eluliselt olulised pädevused?

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Ruohotie, P. & Korpelainen, K. (2008). Muutused ühiskonnas koolituses ja tööhõives: kuidas kohaneda?

Saadaval: http://www.kutsepedagoogika.eu/journal/images/stories/Volumes/2008/3-2.pdf

 • Ruohotie, P. (2008). Mõned elukestva õppe põhiteemad.

Saadaval: http://www.kutsepedagoogika.eu/journal/images/stories/Volumes/2008/2-1.pdf

 • Õppimine - suunatav tegevus!? 2008. Andragoogiat õppiva tudengi mõtted:

Saadaval: http://andragoogika.blogspot.com/2008/04/ppimine-suunatav-tegevus.html

 • Elukestva õppe strateegia (2002).

Saadaval http://vanad.noored.ee/konverents/docs/Elukestva_oppe_strateegia.pdf


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Candy, P. (2002). Lifelong learning and information literacy.

Saadaval: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.119.5676&rep=rep1&type=pdf

 • Guglielmino, L.M. (2008). Why self-directed learning? International Journal of Self-directed learning, 5 (1), 1-15.

3. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Enesejuhitava õppimise mõiste

- Erinevad terminid, mis käsitlevad enesejuhitavat õppimist (enesereguleeritav - selfregulated, enesejuhitav - self-directed, eneseorganiseeritud - self-organised jne. õppimine) ja nende sisuline erinevus.

- Enesejuhitavus kui protsess ja tulemus

- Enesejuhitava õppimise müüdid


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Lugemismaterjaliga tutvumine

- Diskussioon: Kuivõrd esitatud ensejuhitava õppimise müüdid on tõesed?

- Individuaalse õpiprojekti teema valimine, õpiprojektiga seotud ideede kogumine

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.
 • Tammets, K. (2007). Personaalne õpikeskkond õppuri pilgu läbi. E-õppe uudiskiri

Saadaval: http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/edu/personaalne-opikeskkond-oppuri-pilgu-labi

 • Elgula, A. jt. (2009). Probleemipõhine õpe: juhtumianalüüs. Tallinna Ülikooli tudengite grupitöö. pt.2 enesejuhitavus e-õppes

Saadaval: http://www.scribd.com/doc/13910482/Probleemipohine-ope-juhtumianaluus

 • Leuhin, I. & Kärberg, A. (2005). Aktiivõppe meetodite kasutamine – noore õpetaja edu võti. Haridus, 3, 24-27.

Saadaval: http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/032005/lugu7.pdf

 • Beljajev, R. & Vanari K. (2006). Õppimine ja õppimisoksuste arendamine täiskasvanuna. Sisekaitseakadeemia. pt. 1 ja 2

Saadaval: riksweb.sisekaitse.ee/index.asp?action=127&id=219


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Hiemstra, R., & Brockett, R. G. (1994). Overcoming resistance to self-direction in adult learning. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

raamat saadaval: http://www-distance.syr.edu/ndacesdindex.html

selle valdkonna ühed olulisemad autorid

 • Brockett, R. G., & Hiemstra, R. (1991). Self-direction in adult learning. New York: Routledge.

raamat saadaval: http://www-distance.syr.edu/sdlindex.html

selle valdkonna ühed olulisemad autorid

 • Candy, P. (1991). Self-direction for lifelong learning. San Francisco: Josey-Bass Inc.

P. Candy teeb põhjaliku ülevaate enesejuhitava õppimisega seotud kirjandusest kuni raamatu ilmumisaastani ning pakub välja oma interpretatsiooni, kuidas antud valdkonna terminoloogiat käsitleda. Candy raamistik on osaliselt aluseks ka sellel kursusel.

 • Candy, P. (2004). Linking thinking: self-directed learning in the digital age.

raamat saadaval: http://www.dest.gov.

Philip Candy otsib oma raamatus seost tehnoloogia arengu ja enesejuhitava õppimise vahel. Suurem rõhk tehnoloogial kui enesejuhitava õppimise kontseptsiooni seletusel.

 • Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning. A guide for learners and teachers. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: an overview. Theory into Practice, 41 (2), 64-70.
 • Harri-Augstein, S., & Cameron-Webb, I. M. (1996). Learning to change. A resource for trainers, managers, and learners based on self organised learning. London, New York: McGraw-Hill.
 • Brookfield, S. D. (1985). Self-directed learning. From theory to practice. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Brookfield, S. D. (1993). Self-directed learning, political clarity and the critical practice of adult education. Adult Education Quaterly, 43(4).

1977 aastal Dr. Lucy M. Guglielmino poolt välja töötatud test enesejuhitavate oskuste mõõtmiseks. Kahjuks on aga test tasuline (üks online test umbes 7 dollarit)

4. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Õppija kontroll kui enesejuhitava õppimise väljund formaalses hariduses"

- Õppija kontroll õpiprotsessis

- Kontrolli elemendid õpiprotsessis


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Lugemismaterjaliga tutvumine

- Diskussioon foorumis: Praeguse haridussüsteemi ja enesejuhitava õppe seos ja vastuolud. Kuivõrd praegune haridussüsteem toetab õppija enesejuhitava pädevuste arendamist?

- Individuaalse õpiprojekti eesmärkide sõnastamine

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.
 • Valk, A. 2005. Täiskasvanuõpe Eesti ülikoolides. Jõgi, L.; Ristolainen, T. (Koost.) Rmt. Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 19-38.
 • Märja, T., Lõhmus. M.; Jõgi, L. 2003. Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Tallinn: Ilo


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Dron, J. (2007). Control and constraint in e-learning: choosing when to choose. Hersey: Idea Group Publishing.

Raamat räägi õppija kontrollist ja kontrolliga kaasnevatest piirangutest hariduses.

 • Williams, M. D. (1993). A comprehensive review of learner-control: the role of learner characteristics. Proceeding of Selected Research and Development Presentations at the Convention of the Association for Educational Communications and Technology Sponsored by the Research and Theory Division, 1083-1114.

Saadaval http://www.eric.ed.gov:80/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/13/19/14.pdf

 • Sims, R., & Hedberg, J. (1995). Dimensions of learner control. A reappraisal for interactive multimedia instruction. In J. Lee (Ed.), First International Workshop on Intelligence and Multimodality in Multimedia Interfaces: Research and Applications: Human Communication Research Centre, University of Edinburgh.
 • Kay, J. (2001). Learner control. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11, 111-127.
 • Li, X., & Soh, L.-K. (2003). A literature review on learner control strategies in software tutoring systems. Nebraska: University of Nebraska-Lincoln.
 • Lunts, E. (2002). What does the literature say about the effectiveness of learner control in computer-assisted instruction? Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 1(2), 59-75.
 • Merrill, D. M. (1980). Learner control in computer based learning. Computers and Education, 4, 77-95.
 • Merrill, D. M. (1984). What is learner control? Instructional Development: The State of the Art (Vol. 2).
 • Brockett, R. G. (2006). Self-directed learning and the paradox of choice. International Journal of Self-directed Learning, 3(2), 27-33.
 • Garrison, D. R. (1992). Critical thinking and self-directed learning in adult education: an analysis of responsibility and control issues. Adult Education Quaterly, 42(3), 136-148.
 • Schwartz, B. (2004). Paradox of choice. Why more is less. How the culture of abundance robs us of satisfaction. USA: Harper Perennial.

Populaarteaduslik raamat, mis lahkab tänapäeva ühiskonnas valikute tegemist ja nende tagajärgi.

5. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Õppija ja tuutori rollid, tegevused ja vastutused

- Õppija rolli muutused, tegevused ja vastutused

- Õppejõu rolli muutused, tegevused ja vastutused

- Grow mudel


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Lugemismaterjaliga tutvumine

- Enesejuhitava oskuste mõõtmine testiga

- Testi tulemuste reflektsioon isiklikus ajaveebis

- Individuaalse õpistrateegiate ja meetodite valimine

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.
 • Köster, K. 2004. Täiskasvanu õpimotivatsioon ja motivatsiooni seos valmisolekuga enesejuhitud õppimiseks.. Pandis, M (Toim.) Kasvatusteadused muutuste ajateljel. Tallinn: TPÜ kirjastus


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Geis, G. L. (1976). Student participation in instruction: student choice. The Journal of Higher Education, 47(3), 249-273.
 • Grow, G. O. (1991). Teaching learners to be self-directed. Adult Education Quaterly, 41(3), 125-149.
 • Harri-Augstein, S., & Thomas, L. (1979). Learning conversations: a person-centered approach to self-organised learning. British Journal of Guidance & Counselling, 7(1), 80-91.
 • Candy, P. (1991). Self-direction for lifelong learning. San Francisco: Josey-Bass Inc.
 • Taylor, K. (2006). Autonomoy and self-directed learning: a developmental journey. In C. Hoare (Ed.), Handbook of adult development and learning. Oxford: Oxford University Press.

6. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Vahendid ja instrumendid enesejuhitava õppimise toetamiseks ja väljendamiseks

- Õpileping (learning contract)

- Õpivestlus (conversational learning)

- VSM mudel (Viability system model)

- Vee diagramm

- ideede päevik (working journal)


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Lugemismaterjaliga tutvumine

- Individuaalse õpiprojekti kirjeldamine VSM mudelis

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.
 • Hakkarainen, K.; Lonka, K. (2005). Õppija enesejuhtimise soodustamine ja protsessipõhine õpe. Jõgi, L.; Ristolainen, T. (Koost.) Rmt. Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 83-89.
 • Beljajev, R. & Vanari K. (2006). Õppimine ja õppimisoksuste arendamine täiskasvanuna. Sisekaitseakadeemia. pt. 7

Saadaval: riksweb.sisekaitse.ee/index.asp?action=127&id=219


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Harri-Augstein, S., & Thomas, L. (1991). Learning conversations: the self-organised way to personal and organisational growth. London: Routledge.
 • Anderson, G., Boud, D., & Sampson, J. (1996). Learning contracts: a practical guide. New York: Routledge.
 • Anderson, G., Boud, D., & Sampson, J. (1998). Qualities of learning contracts. In J. Stephenson & M. Yorke (Eds.), Capabilities and quality in higher education. London: Kogan Page.
 • Boak, G. (1998). A complete guide to learning contracts. Hampshire: Gower Publishing, Ltd.

7. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Tehnoloogiline tugi enesejuhitava õppimise juures

- Sotsiaalse meedia lubavused ja piirangud enesejuhitava õppimise toetamiseks (eportfoolio, ajaveeb, sotsiaalne järjehoidja, õpikontrakt jt.)

- personaalne õpikeskkond


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Lugemismaterjaliga tutvumine

- Diskussioon: Mis rolli mängib tehnoloogia enesejuhitava õppija pädevuste arendamisel?

- Vahendite valimine individuaalse õpiprojekti toetamiseks

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Fischer, G. & Scharff, E. (1998). Learning technologies in support of self-directed learning. Journal of Interactive Media in Education, 98 (4).
 • Lawless, A.K. & Brown, S.W. (2003). Introduction: From digital dirt road to educational expressway: Innovations in web-based pedagogy. Instructional Science 31, 227-230.
 • Malik, S. & Shabbir, M.S. (2008). Perception of university students on self-directed learning through learning technology. European Journal of Scientific Research, 24 (4), 567-574.
 • Song, L., & Hill, J. R. (2007). A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments. Journal of Interactive Online Learning, 6(1), 27-42.
 • Stubbe, H. E., & Theunissen, N. C. M. (2008). Self-directed adult learning in a ubiquitous learning environment: a meta-review. In M. Kalz, R. Koper, V. Hornung-Prähauser & M. Luckmann (Eds.), Proceedings of the TEN Competence Special Technology Track on Technology Support for Self-Organised Learners (Vol. 349, pp. 5-28). Salzburg.
 • Tammets, K. (2008). Course design modeling for self-directed learning in distributed learning environments. Haridustehnoloogia keskuse Kairit Tammetsi magistritöö.

Saadaval: http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/magistri_tood/kevad_2008/Kairit_Tammets/Kairit_Tammets_Magistri_Too.pdf

8. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Enesejuhitava õpiprotsessi reflekteerimine, eneseanalüüs

- Reflektsioon kui oluline element enesejuhitava õppimise juures

- Eneseanalüüs


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Kirjandusega tutvumine

- Diskussioon: minu kogemused enesejuhitava õppimisega. Mille poolest positiivne või negatiivne kogemus?

- Individuaalse õpiprojekti hindamiskriteeriumite valik

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.
 • Karu, K. 2005. Enesehindamine kui hindamisvahend õppeprotsessis. Jõgi, L.; Ristolainen, T. (Koost.) Rmt. Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 387-390.


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Harri-Augstein, S., & Thomas, L. (1991). Learning conversations: the self-organised way to personal and organisational growth. London: Routledge.
 • Webster, R. Metacognition and the autonomous learner: student reflections on cognitive profiles and learning environment development

9. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Enesejuhitav õppimine grupis

- võrgustikud

- kaasõppijate roll enesejuhitavate oskuste kujunemisel

Väljakutsed enesejuhitava õppimise juurde suunamisel

- enesejuhitava õppija pädevused

- õppija vastureaktsioonid


ISESEISVAD TEGEVUSED:

- Kirjandusega tutvumine

- Diskussioon: millised on tõrked ja soodustavad tegurid enesejuhitava õppija pädevuste kujundamisel? Millised enesejuhitava õppija pädevused on olulised tänapäeva ühiskonnas?

- Individuaalse õpiprojekti visualiseerimine

- Õpiprotsessi reflektsioon


LUGEMISMATERJAL:

 • Väljataga, T. (2010). Enesejuhitav õppimine - loengu konspekt.


LISALUGEMIST INGLISE KEELES:

 • Candy, P. (1991). Self-direction for lifelong learning. San Francisco: Josey-Bass Inc.
 • Hauske, S. (2007). Instructional design for self-directed e-learning – studentsʼ experiences and perceptions. In T. Bastiaens & S. Carliner (Eds.), Proceeding of World Conference on ELearning in Corporate, Government, Healtcare and Higher Education 2007 (pp. 1564-1570): Chesapeake, VA: AACE.
 • Hiemstra, R., & Brockett, R. G. (1994). Overcoming resistance to self-direction in adult learning. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

10. NÄDAL[edit]

TEEMAD:

Kokkuvõte kursusest

- Iseseisvate tööde lõpetamine

- Kursuse tagasiside