Tâm lý học văn hóa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tâm lý học văn hóa là một lĩnh vực của tâm lý học giả định rằng văn hóa và tâm trí không thể tách rời nhau, do đó không có luật phổ quát nào về cách thức hoạt động của tâm trí và các lý thuyết tâm lý dựa trên một nền văn hóa có khả năng bị hạn chế khi áp dụng vào một nền văn hóa khác .

Nghiên cứu tâm lý học văn hóa thông báo một số lĩnh vực trong tâm lý học, bao gồm tâm lý xã hội , tâm lý học phát triển và tâm lý học nhận thức . Tuy nhiên, quan điểm tương đối của tâm lý học văn hóa có xu hướng xung đột với các quan điểm phổ quát phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực trong tâm lý học.

Tâm lý học văn hóa khác với tâm lý học đa văn hóa ở chỗ các nhà tâm lý học đa văn hóa thường sử dụng văn hóa như một phương tiện để kiểm tra tính phổ quát của các quá trình tâm lý hơn là xác định cách thức thực hành văn hóa địa phương hình thành các quá trình tâm lý.