Tính chất lượng tử

From Wikiversity

Lướng tính Sóng Hạt[edit]

Lượng tử có công thức

Từ công thức trên ta thấy, lượng tử mang 2 đặc tính Sóng và Hạt

Sóng -
Hạt -

Động lượng lượng tử[edit]

Động lượng lượng tử đại diện cho di chuyển của một Lượng tử ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng

Bước sóng lượng tử[edit]

Với mọi lượng tử có lưởng tính song hạt

Bước sóng lượng tử

Năng lượng lượng tử[edit]

Năng lượng của lượng tử không có khối lượng mang lưởng tính sóng hạt được gọi là Quang tuyến nhà bác học Eistein gọi là Photon

Với