Quang tuyến

From Wikiversity

Quang tuyến hay Quang tuyến nhiệt điện từ được tìm thấy ở 2 trạng thái . Nhiệt quang , phát ra ánh sang thấy được ở tần số phát sang hay Tần số ngưởng fo . Nhiệt điện , có khả năng giải thoát điện tử khỏi nguyên tử vật chất ở tần số trên tần số ngưởng, f > fo

Trạng thái quang tuyến[edit]

Quang tuyến nhiệt quang[edit]

~~==

Quang tuyến nhiệt quang hay Photon ánh sáng được tìm thấy ở Tần số ngưởng, fo

voi

Quang tuyến nhiệt điện[edit]

~~||

Quang tuyến nhiệt điện hay Photon điện được tìm thấy ở Tần số > Tần số ngưởng, f>fo

voi

Định luật Heisenberg[edit]

Theo Heisenberg, quang tuyến nhiệt điện từ chỉ có thể ở một trong 2 tra,ng thái ở một tần số thời gian

Quang tuyến và vật[edit]

Quang tuyến khả năng đi sâu vô vật[edit]

Thí nghiệm cho thấy, Quang tuyến có khả năng đi sâu vô vật


Quang tuyến và từ trường[edit]

Thí nghiệm cho thấy , Quang tuyến đi lệch hướng khi quang tuyến di chuyển qua từ trướng

Nhiệt truyền[edit]

Nhiệt cảm ~~

Nhiệt dẩn ~~==Nhiệt phóng xạ ~~ eQuang tử[edit]

Quang tử phần tử nhỏ nhứt không thể phân chia tạo nên Quang tuyến . Có 3 loại Quang tuyến được tìm thấy Quang tử alpha, Quang tử beta, Quang tử gamma có các đặc tính sau


Quang tử Quang tử alpha Quang tử beta Quang tử gamma
Ký hiệu
Khối lượng
Năng lượng
Động lượng