Tam hoàng , Ngũ đế

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tam hoàng[edit]

  1. Phục hy
  2. Nữ oa
  3. Thần nông

Ngũ đế[edit]

Năm vi hoàng đế trong huyền thoại Trung quốc

  1. Hoàng Đế (黃帝).
  2. Chuyên Húc (顓頊).
  3. Đế Cốc (帝嚳).
  4. Đế Nghiêu (帝堯).
  5. Đế Thuấn (帝舜).