Jump to content

Technical English

From Wikiversity

To read about project goals and tips about reading and editing this project, see: Introduction

Mechanics of solids - Unit one[edit]

Mechanical Design[edit]

Nouns

Fundamental

Conceptual = مفهومی
Two dimentional = 2D = دو بعدی
Geometrical = هندسی
Heuristic rule = قائده ی ابتكاري‌
Inclined plane = شطح شیب دار
Metallurgy = مهندسی مواد و متالورژی، فلزگری، فلزکاری
Kinematics = سینماتیک

Design

Trial-and-error method = روش سعی و خطا
Abstract diagram = نمودار انتزاعی
Analytical treatment = رفتار تحلیلی
Design criteria = معیار طراحی
Detail design = طراحی با جزئیّات
Lay out design = طراحی چیدمان

Outcome

 • Element
Diameteral pitch = گام قطری
 • Part & Mechanism
Mating gear = چرخ دنده ی درگیر شونده
Involute gear = چرخ دنده ی مارپيچی
Pulley = قرقره
Coupler link = رابط متصل‌ كننده
 • Machine
Catapult = منجنیق، سنگ‌ انداز، هر جسم‌‌ فنري‌ پرتاب گر
Space shuttle = شاتل فضایی
Hobbing machine = ماشین قالب سازی/زنی
 • Structure
 • Installation
Installation = تاسیسات
 • Electrical
Electric circuit = مدار الکتریکی

Goal

Clockwork = طرز کار درونی یک ماشین
Optimal alternative = بهترین جایگزین
Product liability = اعتماد پذیری محصول
Reliability = اتّکا پذیری
Marketability = قابلیت عرضه در بازار
Invention = اختراع

Verbs

Install = نصب کردن
Conceive = devise in the mind = imagine
Invent = اختراع کردن
Contrive = تعبيه‌ كردن‌ ، ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌ ،تدبير كردن
Invent-contrive = ایده زایی

Adjective Sophisticated = پیچیده

The designer and the designer's problems[edit]

Noun

Facet = یک سطح از چیزی چند سطحی مثل تراش جواهر؛ جنبه
Regulation = مقررات
Supervisor = ناظر
Portion = قسمت
Requisite = لازمه
Curriculum = برنامه ی آموزشی

Adjective

Distinct = متمایز
Preceding = مقدّم
Imperative = امری، دستوری، حتمی، الزام آور، ضروری
Custom = عادی، مرسوم
Typical = معمول
Legal = قانونی
Underlying = اساسی

Adverb

Effectively = به طور مؤثّر
Explicitly = به طور آشکار

Verb

Process = فرایند
Innovate = ابداع، نو آوری
Promote = ارتقاء
Negotiate = مذاکره
Trade off = معامله
Identified = شناسایی شده

Other

Consideration = در نظر گرفتن
Contribution = مشارکت
Preparation= آمادگی

Kinematics and design[edit]

See "Translations" below this page

End of unit words[edit]

 1. Abstract diagram = نمودار خلاصه
 2. Analytical treatment = رفتار تحلیلی
 3. Catapult = منجنیق، سنگ انداز
 4. Conceptual design =
 5. Coupler link =
 6. Design criteria = معیار های طراحی
 7. Detail design = طراحی با جزئیّات
 8. Diametral pitch = گام قطری
 9. Electric circuit theory = نظریه مدار های الکتریکی
 10. Geometrical = هندسی
 11. Heuristic rule = قائده ی راه گشا
 12. Hobbing machine = ماشین قالب زنی
 13. Inclined plane = سطح شیب دار
 14. Installation = تاسیسات
 15. Invent-contrive = ابداع ایده
 16. Involute gear = چرخ دنده ی مارپیچ
 17. Kinematics = سینماتیک
 18. Layout design = طراحی چیدمان
 19. Marketability = قابليت‌ عرضه‌ در بازار
 20. Market analysis = تحلیل بازار
 21. Mating gear = چرخ دنده ی درگیر
 22. Metallurgy = فلزگری
 23. Optimal alternative = بهترین جایگزین
 24. Product liability = مسئولیت در مقابل محصول
 25. Pulley = قرقره
 26. Reliability = اعتماد پذیری
 27. Sophisticated clockwork = طرز کار پیچیده
 28. Space shuttle = شاتل فظایی
 29. Statistical analysis = تحلیل آماری
 30. Straight-line linkage = اتصال مستقیم الخط
 31. Trial and error method = روش آزمون و خطا
 32. Two-dimensional = دو بعدی

Mechanics of solids - Unit two[edit]

Mechanics overview

Approach to mechanics What system are we working on?

Fixed or moving
Statics (For system at rest)
Dynamics (For system in motion)
Few or many particles?
Microscopic method (For few particles)
Macroscopic method (For many particles)

What method are we using?

Vector or scalar mathematics?
Energy method (Scalar)
Free-body-diagram method (Vector or Tensor in general).
External or internal diagram?
Isolating method (External)
Sectioning method (Internal)

Big textSubscript the nnew order combatt


Insert non-formatted text heretext
ΩΝΨλλΞπςΩΦΨψΩΨΦκΆΨΞΔΣθ Μμψκψ μΝ γώάΑ Άπ ΩΨΦ

Mechanics of solids (I): Rigid bodies (Statics and Dynamics)[edit]

Complex = پیچیده
Predict = پیش بینی کردن
Characteristics = مشخّصات
Previous = قبلی
Ingenuity = هوش
Creativity = خلّاقیت
Underlying = اساس
Deformation = تغییر شکل
Prerequisite = پیش نیاز ها
Parallelogram = متوازی الاضلاع
Notation = نشانه گذاری
Rotation = چرخش، دوران
Consequence = نتیجه
Employ = به کار گیری
Idealization = ایده آل سازی
Accuracy = دقّت
Obviously = به طور واضح
Investigation = تحقیق، رسیدگی
Appreciable = قابل تحسین
Linkage = اتصال
Absolute = مطلق
Reference = مرجع
Relative = نسبی
Interest = علاقه
Efficient = موثر، کارآمد
Colliding = برخورد کننده

Newtonian mechanics[edit]

(No words have been presented for this part)

Mechanics and rigid bodies[edit]

See "Translations" below this page

End of unit words[edit]

 1. Absolute motion = حرکت مطلق
 2. Algebraic notation = نشانه گذاری جبری
 3. Astronomical = نجومی
 4. Axiom = اصل موضوع
 5. Calculus = حساب دیفرانسیل و انتگرال
 6. Celestial mechanics = مکانیک اجرام سماوی
 7. Colliding body = جسم برخورد کننده
 8. Comparative value = مقدار نسبی
 9. Constant velocity = سرعت ثابت
 10. Coordinate system = دستگاه مختصات
 11. Deformation = تغییر شکل، تغییر ریخت، تخریب شکل، از ریخت افتادگی
 12. Dimensionless = بی بعد
 13. Elasticity = الاستیسیته، کشسانی
 14. Equilibrium equations = معادلات تعادل
 15. Fly casting rod = چوب ماهی گیری
  1. Fly casting = استفاده از حشره ی مصنوعی در ماهی گیری به عنوان طعمه
  2. Rod: تکه چوب کوتاه
 16. Force-mass-acceleration = نیرو-جرم-شتاب
 17. Gravitational system = سیستم جاذبه ای، سامانه ی گرانشی
 18. Homogeneity = همجنسی، همسانی
 19. Impulse-momentum method = روش ضربه-تکانه
 20. Inertial reference frame = چهارچوب مرجع لَخت، ناظر بی شتاب
 21. Ingenuity = نبوغ
 22. Insignificant loss = ضرر ناچیز، از دست دادن چیزی بی ارزش
 23. Linkage = اتصال
 24. Magnitude = بزرگی، اندازه
 25. Parallelogram = متوازی الاضلاع
 26. Particle idealization = آیده آل سازی ذرّه ای
 27. Plane motion = حرکت صفحه ای
 28. Plasticity = پلاستیسیته، مومسانی
 29. Proportional = نسبی
 30. Redundant support = تکیه گاه اظافی
 31. Relative motion = حرکت نسبی
 32. Rigid body = جسم صلب
 33. Rotational motion = حرکت چرخشی
 34. Scalar = اسکالر
 35. Strength of material = استحکام مصالح
 36. Thin slab = ورقه ی نازک
 37. Truss = خرپا
 38. Two-force member = عضو دو نیرویی
 39. Vault = سقف
 40. Vector = بردار
 41. Viscous fluid = سیال لزج
 42. Work-energy method = روش کار-انرژی

Mechanics of fluids - Unit one[edit]

Fluid & Heat Functions in Engineering Applications[edit]

words are separated according to the paragraph they have appeared in. But they are not necessarily presented in their first appearance place

Undoubtedly = بی شک
Wave = موج
Seashore = ساحل
Phenomena = عارضه
Prevalent = متداول
Aspects = جنبه
Involve = مشمولیت
Pipelines = خطوط لوله
Resistance = مقاومت
Drag = نیروی دراگ
Loading = بارگذاری
Projectile = پرتابه
Lubrication = روغن کاری
Combustion = احتراق
Irrigation = آبیاری
Sedimentation = رسوب گرفتن
Oceanography = اقیانوس شناسی
Moisture = رطوبت، نم
Geologic = مربوط به زمین شناسی
Formation = شکل گیری
Treatment = رفتار
Facility = امکانات
Spillway = سرریز سد
Valve = شیر
Absorber = جذب کننده
Break = ترمز
Transmission = انتقال
Submarine = زیردریایی
Marina = لنگرگاه و تفرّجگاه ساحلی
Artificial organ = عضو مصنوعی
Yacht = کرجی بادی
Glider = هواپیمای بی موتور


Divide = تقسیم کردن
Brach = نقض معاهده
Deal = معامله؛ سروکار داشتن
Rest = سکون
Streamline = خطّ جریان
Consider = در نظر داشتن، ملاحظه کردن، رسیدگی
Concern = نگرانی، مشغله
Exert = اِعمال


Combine = ترکیب کردن
Verify = شناسایی
Supplementary = اظافی
Unify = متحد کردن، یکی کردن
Significance = اهمیت
Advent = ظهور، ورود
Computational = محاسباتی
Numerical = عددی
Finite = متناهی، محدود


Mass = جرم
Dispersion = پراکندگی
Pollutant = آلاینده
Diverse = گوناگون، متمایز
Trajectory = مسیر
Modify = تغییر دادن
Exchanger = مبادله گر
Semi-conductors = نیمه رسانا ها
Space craft = فظاپیما
Intense = شدید، زیاد، سخت، قوی، مشتاقانه
Re-entry = محل ورود مجدّد، عمل وارد کردن مجدّد


Essential = اساسی
Aeronautics = هوانوردی
Biomechanical engineering = مهندسی بیومکانیک
Structural = ساختمانی


Seek = جستجو
Merely = محض، تنها
Specified = تعیین شده


Interaction = اثر متقابل، فعل و انفعال
Respect = احترام، ملاحظه
Pipelines = خط لوله


Exhibition = نمایشگاه
Hall = تالار
Wonder = شگفتی
Household = لوازم خانگی
Utensil = لوازم آشپزخانه
Range = برد
Humidifier = مرطوب کننده
Shower = دوش
Atomic = اتمی
Nuclear = هسته ای

Fluid Thermal Treatment[edit]

Propulsion = پیش رونده
Numerous = متعدّد
Fundamentals = بنیادی
Conservation = بقاء
Gradient = شیب
Essence = ذات
Empirical = تجربی
Proportion = نسبت
Condense = غلیظ کردن
Inherently = ذاتی
Manifestations = آشکار سازی
Intermediate = میانی
Adjacent = مجاور
Wander = سرگردانی
Magnitude = بزرگی
Sensible = محسوس
Latent = نهان
Emits = ساطع کردن
Underlying =زمینه ی
Radiation = تابش
Peculiarities = ویژگی ها
Herein = در اینجا
Tenuous = اندک
Rarefied = رقیق
Postulated = فرض
Incompressible = تراکم پذیر
Embraced = دربرداشتن
Harbor = لنگرگاه
Yield to = تسلیم شده
Tending = تمایل داشتن
Alter = تغییر دادن
Sustain = حفظ کردن
Withstand = مقاومت
Strain = کرنش
Distinction = تمایز
Apparent = آشکار
Classified = طبقه بندی شده
Interval = فاصله
Rigid = صلب
Interface = میانجی
Conglomeration = سطح مشترک
Adopt = قبول کردن
Divisible = قابل تقسیم
Nation =
Dimension = بعد
Vast = وسیع
Aptly = به طور مناسب

The Fluids & Heat[edit]

See "Translations" below this page

End of unit words[edit]

Aeronautics = علم هوانوردی
Astronautics = علم فظانوردی
Meteorology = علم هواشناسی
Bearing = یاتاقان
Boundary element = جزء مرزی
Breakwater = موج شکن
Combustion = احتراق
Computer disk driver =
Condensation = تغلیظ
Conglomeration of molecules = گروه مولکول ها
Continuum = پیوستار
Cooling tower = برج خنک کننده
Dam spillway = سرریز سد
Electric cell = سلول الکتریکی
Engineering application = کاربرد مهندسی
Experimental data = اطلاعات تجربی
Finite element method = روش اجزای محدود
Flow meter = جریان سنج
Fluid-flow problem = مساله ی جریان سیال
Fluid mechanics phenomena = پدیده ی مکانیک سیالات
Heart and lung machine = ماشین قلب و ریه
Heat exchanger = تبادل گر حرارتی
Humidifier = مرطوب کننده
Hydraulic shock absorber = جذب کننده ی شوک از نوع هیدرولیکی
Incompressible fluid = سیال تراکم ناپذیر
Kinematics = سینماتیک
Marinas = لنگرگاه و تفرّجگاه ساحلی
Motion of projectile = حرکت پرتابه
Oceanography = اقیانوس شناسی
Pipelines = خطوط لوله
Rarefied gas = گاز رقیق شده
Semiconductor device = دستگاه نیمه رسانا
Shear force = نیروی برشی
Shockwave = موج ضربه ای
Superheated vapor = بخار فوق گرم
Vaporization = تبخیر
Velocity gradient = گرادیان سرعت
Wastewater treatment facilities = تاسیسات تصفیه ی فاضلاب
Water supply system = سامانه ی تامین آب
Windmill = آسیاب بادی
Wire resistor = مقاومت (الکتریکی) سیمی

Mechanics of fluids - Unit two[edit]

Fluid Mechanics[edit]

Fluid Power[edit]

Fluids[edit]

See "Translations" below this page

End of unit words[edit]

 1. Adiabatic compression = تراکم بی در رو
 2. Airfoil = Aerofoil = بال هواپیما یا مقطع کشیده ی آن
 3. Backlash = لقّی
 4. Chain hoist = جعبه قرقره زنجیری
 5. Confined liquid = مایع محصور
 6. Conservation of mass = بقای جرم
 7. Domestic service line = خط خدمات محلّی
 8. Floating bodies = اجسام شناور
 9. Fluid conductor = رسانای سیال
 10. Fluid coupling = رابط سیال
 11. Fluidic control device = دستگاه کنترل سیال
 12. Geology = زمین شناسی
 13. Human circulatory system = دستگاه گردش خون انسان
 14. Hydraulic actuator = تحریک کننده ی هیدرولیک
 15. Hydraulic breaking system = سیستم ترمز هیدرولیک
 16. Hydraulic shock absorber = جذب کننده ی شوک هیدرولیک
 17. Hydrostatics = ایستایی سیالات مایع
 18. Hypothetical ideal fluid = سیال فرضی ایده آل
 19. Incompressible flow = جریان تراکم ناپذیر
 20. Infinitesimal region = بی نهایت کوچک
 21. Irritational frictionless motion = حرکت حمله ای بی اصطکاک
 22. Isothermic compression = تراکم هم دما
 23. Kinematics = سینماتیک
 24. Leakage = نشت
 25. Lifting vane = پرّه ی بالابر
 26. Low-speed aerodynamics = آیرودینامیک کم سرعت
 27. Magneto fluid dynamics = دینامیک سیّال مغناطیسی
 28. Marine engineering = مهندسی دریایی
 29. Metacentric height = ارتفاع متاسانتر
 30. Molecular cohesion = چسبندگی مولکولی
 31. Momentum principle = اصل مومنتوم
 32. Naval equipment = تجهیزات دریانوردی
 33. Nonuniform porosity = تحلیل غیر همسان
 34. Pathline = مسیر عبور
 35. Power generation = تولید نیرو
 36. Pressure-limiting device = ابزار محدود کننده ی فشار
 37. Propeller = پیش راننده
 38. Pulley = قرقره
 39. Reciprocal of viscosity = گرانروی معکوس
 40. Screw jack = جک پیچی
 41. Specific volume = حجم ویژه
 42. Slack = کم، سکون
 43. Streakline = خط رگه
 44. Streamline = خط جریان
 45. Submerged body = جسم غوطه ور
 46. Supersonic aircraft = هواپیمای مافوق صوت
 47. Suspension = تعلیق
 48. Uniform acceleration = شتاب یکنواخت
 49. Utopian accomplishment = موفّقیّت آرمانی
 50. Velocity distribution = توزیع فشار
 51. Viscous flow = جریان لزج
 52. Volumetric efficiency = بازده حجمی
 53. Weirs = بند، سدی برای بالا آوردن سطح آب

Learn words by looking[edit]

Translations[edit]

جامدات، بخش دو: مکانیک و اجسام صلب[edit]

عنوان مکانیک مکانی یکتا در علم فیزیک دارد. زیرا اساس بسیاری از مباحث مطالعاتی ست. در کلی ترین دریافت، مکانیک می تواند به عنوان علمی تعریف شود که به معرفی و پیش بینی موقعیت های سکون و حرکت اجسام تحت اثر نیرو می پردازد. یک فهرست تصویری از چگونگی رابطه ی درونی عناوین مختلف مربوط به مکانیک، ذیل {این جمله} آمده: مهندسی حرکت شناسی (مکانیک)

مکانیک جامدات
اجسام صلب
ایستایی (استاتیک)
پویایی (دینامیک)
تحرّک (سینماتیک)
تحریک (سینتیک)
اجسام تغییر شکل پذیر
مکانیک سیّالات
سیالات ایده آل
سیّالات لزج
سیّالات قابل تراکم

معرفی حرکت جسم صلب از دو طریق مهم، مفید است. اولاً، مکرّراً لازم است که حرکات مطلوب خاصّی با استفاده از دندانه ها، چرخ دندهخ ها، و انواع اتّصلالات، ایجاد، منتقل، یا مهار شوند.این جا یک تحلیل جابجایی، سرعت، و شتاب حرکت لازم است تا شکل هندسی در طرّاحی اجزاء مکانیکی تعیین شود. بعلاوه، نیرو های ایجاد شده در اثر حرکت مکرّراً گسترش می یابند، که باید در طرّاجی اجزاء خنثی و نابود شوند. معمولاً لازم است حرکت جسم صلب در اثر نیروهایی که به آن وارد می آیند تعیین شود. محاسبات حرکت موشک تحت اثر نیروی گرانشی و نیروی شدید پیشران فواره ی آتششنمونه ای از چنین مسائلی ست. در هر دو نوع مساله ما نیازمند در اختیار داشتن فرماندهی اصول سینماتیک جسم صلبیم. یک جسم صلب به عنوان دستگاهی از ذرّات که فاصله ی بین شان ثابت می ماند، تعریف می شود.

...ناقص...

وقتی همه ی اجزای یک قطعه در صفحه حرکت می کنند، جسم {اصطلاحاً} حرکت صفحه ای می کند. برای راحتی عموماً صفحه ی حرکت را صفحه ی شامل مرکز جرم فرض می کنیم، و با جسم به صورت یک ورقه ی باریک، با حرکت محدود به صفحه برخورد می نماییم. این ایده آل سازی با دسته ی بزرگی از مسائل حرکت جسم صلب در مهندسی هم خوانی دارد.

سیالات، بخش 1: سیال و حرارت[edit]

یک سیّال ممکن است یک گاز یا یک مایع باشد. مولکول های گاز بسیار دور تر از مولکول های مایع اند.بنابرین یک گاز بسیار تراکم پذیر است. و هر گاه همه ی فشار های خارجی از آن برداشته شوند، سعی می کند گسترش بی کران یابد. لذا یک گاز فقط وقتی در تعادل است که کاملاً محبوس شده باشد. یک مایع نسبتاً تراکم ناپذیر است. و هر گاه همه ی فشار ها جز فشار بخار خود مایع، از رویش برداشته شوند. جاذبه ی بین مولکول ها، آنها را کنار هم نگه ممی دارد، به طوری که مایع گسترش بی کران نمی یابد. لذا یک مایع می تواند سطح آزاد داشته باشد. یعنی سطحی که تحت هیچ فشاری نباشد، به جز فشار بخار خود مایع.

بخار، گازی ست با فشار و دمای بسیار نزدیک به فاز مایع. بخار آب نوعی بخار است، زیرا حالت آن معمولاً زیاد دورتر از فازمایع نیست. یک گاز می تواند به صورت بخار آبی بسیار فوق گرم تعریف شود. یعنی حالت آن بسیار دورتر از فاز مایع است. لذا هوا یک گاز محسوب می شود. زیرا حالت آن معمولاً خیلی دورتر از حالت هوای مایع است.

حجم یک گاز یا بخار شدیداً از تغییر دما یا فشار یا هر دو تاثیر می پذیرد. لذا معمولاً لازم است اثر تغییرات حجم و دما در کار با گازها یا بخارها مد نظر قرار داده شود. هرگاه تغییرات قابل توجه دما یا تغییر فاز در کار با گازها و بخارها دخیل باشد، موضوع وابستگی بسیاری به پدیده ی حرارت می یابد (ترمودینامیک). لذا مکانیک سیّالات و ترمودینامیک در تداخل اند.