Jump to content

Thiên sư đạo

From Wikiversity

Thiên sư Đạo (五斗米道, nghĩa là "đạo Năm Đấu Gạo"), cũng gọi Ngũ Đấu Mễ Đạo, là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầu của Đạo giáo, tức cuối đời Đông Hán (25–220) trong lịch sử Trung Quốc, do Trương Lăng (34–156) sáng lập. Từ đời Đông Tấn trở đi Ngũ Đấu Mễ Đạo được gọi là Thiên Sư Đạo, từ đời nhà Nguyên trở đi gọi là Chính Nhất Đạo


Xem them

[edit]