Tiếng Hán Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nam Quốc Sơn Hà tiếng Hán Việt

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.