Jump to content

User:Juan de Vojníkov/Úrovně přístupu

From Wikiversity

Je jisté, že na Wikiverzitě potřebujeme vytvořit jinné úrovně přístupu nežli na ostatních projektech Wikimedia:

Správa Wikiverzity[edit]

 • Koncept: ze začátku bude potřeba vytvořit přechodnou koncepci, aby došlo ke zdárnému importu projektu, jeho vyladění a vyškolení první generace odborných správců (viz níž). Následná koncepce by pak měla zajistit trvalou funkčnost projektu.
  • Přechodná koncepce správy Wikiverzity: zavádějí se role: Technický správce (může být buť správce, nebo správce+byrokrat; stará se o technickou stránku věci - importuje, udílí povolení botům, edituje ve jmenném prostoru MediaWiki, udílí práva jiným uživatelům, působí jako odborný poradce), Odborný správce (správce; sleduje poslední změny a administruje nové stránky, blokuje uživatele, zamyká stránky, pomáhá ostatním uživatelům, má povšechný přehled o možnostech MediaWiki, rozšíření a obsahu projektu - tuto znalost využívá k rozvoji projektu návrhem řešení problémů jiných uživatelů a upozorňováním je na možnosti) a Školitel (odborný spráce nebo odborný správce+technický správce; školí odborné správce a zastává svojí úlohu (odborného správce; odborného správce+technického správce). Na začátku se komunita dohodne na svých technických a odborných správcích a na školitelých. Ti budou svoji funkci vykonávat po přechodnou dobu do svého potvrzení hlasováním. Odborní správci se musí nechat potvrdit do 3 měsíců od zvolení třetího Odborného správce, techničtí správci po 1 roce (nejdéle však do 1 měsíce od svého ročního působení), školitelé se nemusí nechat potvrdit hlasování (ideální okamžik na potvrzení je v momentě, kdy existují 3 odborní správci a 1 stálý školitel).
  • Dlouhodobá koncepce správy Wikiverzity: začíná 3 neděle po ustavení projektu. Na základě souhlasu komunity může být upravována. Zavádí role:
   • Technický správce - je to uživatel s právy správce+byrokrat. Stará se o technickou stránku věci - importuje, udílí povolení botům, edituje ve jmenném prostoru MediaWiki, udílí práva jiným uživatelům, vytváří šablony, ladí MediaWiki, programuje rozšíření. Je nápomocen odborným správcům, působí jako odborný školitel u školených odborných správům, je nápomocen ve věcech technické správy ostatním uživatelům. Nezasahuje do oblasti působení odborných správců. Je volen na základě hlasování pokud splní podmínky (minimálně 1 měsíc na projektu, min. 50 editací). Pro musí hlasovat 2/3 hlasujících. Neúspěšnou žádost je možno opakovat nejdříve za další 3 měsíce. Může být zároveň odborný správce, vývojář. Nemůže být oversight a ověřovatel.
   • Odborný správce - je uživatel s právy správce. Sleduje poslední změny a administruje nové stránky, blokuje uživatele, zamyká stránky, pomáhá ostatním uživatelům, má povšechný přehled o možnostech MediaWiki, rozšíření a obsahu projektu - tuto znalost využívá k rozvoji projektu návrhem řešení problémů jiných uživatelů a upozorňováním je na možnosti. Pokud se chce někdo stát odborným správcem musí působit minimálně 3 měsíce na projektu, mít min. 150 rovnoměrně rozložených editací v hlavním jmenném prostoru. Dále si musí najít školitele a požádat ho o vyškolení. V případě, že se tak stane (školitel může žádost odmítnout) je uživateli přidělena dočasná role odborného správce. Po tuto dobu je školen školitelem, mohou mu pomáhat i ostatní zejména techničtí správci. Když školitel dospěje k názoru, že je školení ukonce předloží uživatele k hlasování. Zároveň napíše svůj názor na schopnosti uživatele, které opatří doporučením. Komunita následně hlasuje - pro musí být 2/3 hlasujících. Pokud kandidát neprojde, technický správce (nebo steward) mu odebere práva odborného správce. Neúspěšný kandidát může opakovat tento postup nejdříve za 3 měsíce od nezvolení. Může být zároveň technický správce, oversight, vývojář. Nemůže být ověřovatel.
   • Školitel - je to uživatel, který je zároveň odborný spráce nebo odborný správce+technický správce. Školí odborné správce a zastává svojí úlohu (odborného správce; odborného správce+technického správce). Do svojí úlohy vstupuje na základě dohody jiných školitelů nebo žádosti na stránce školitelů. Navrhuje uživatele na funci odborného správce. Kumulace jiných funkcí závisí na základních rolích.
  • Následují ne už tak podstatné role pro začátek - berte to jako rámcovou představu:
   • Ověřovatel - je uživatel, který nenabývá jinou z rolí. Má přístup ke speciálnímu rozhraní, umožňující zjišťovat IP adresy.
   • Oversight - oversight je uživatel, který může v závažných případech skrývat editace v historii.
   • Vývojář - vývojář je uživatel, který aktivně vyvíjí Tag Extensions, Parser Functions, Hooks, Special Pages, Skins a Magic Words a podílí se tak aktivně na customizaci potřeb wikiverzity v prostředí MediaWiki. Má právo nahlížet do smazaných stránek a editovat jmenný prostor MediaWiki. Nemusí zastávát obecnou úroveň developer nebo steward. Má přístup na Sandbox Server. Vývojář je volen odbornými a technickými správci, kde musí hlasovat pro 1/2 hlasujících. Vývojář nemusí běžně komunikovat s komunitou ale musí reagovat na požadavky, které se ukládají na speciální stránky (většinou se jedná o rozvoj a customizaci projektu pro potřeby vzdělávání a výzkumu). Vývojář musí každých 9 měsíců podávat podrobnou správu jak reflektuje požadavky komunity a vykazovat aktivní činost vývojem nástrojů. Pokud vývojář dlohodobě neplní svou funkci může být na základě porady technických a odborných správců odvolán.


Dikuse[edit]

Tuto koncepci chápu pouze jako rámcovou, proto bude rád, když se aktivně zapojíte do diskuse, opravíte chyby a podobně.--Juan 15:39, 24 May 2008 (UTC)