Vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật đại diện cho một đại lượng vật lý quan sát được và đo được . Thí dụ như trái banh, cục đá , nguyên tử , lượng tư ...


Tính chất vật lý[edit]

Mọi vật đều có một số lượng vật chất bên trong một thể tích của một thể hình. Tỉ lệ số lượng vật chất trên thể tích vật chat cho biết dung lượng vật chất . Dung lượng vật chất có ký hiệu D đo bang đơn vị Kh/m3

Với

M - Khối lượng cho biết số lượng vật đo bằng đơn vị Kí lô gram Kg
V - Thể tích cho biết số thể hình vật đo bằng đơn vị mét khối m3
D - Khối lượng riêng cho biết số lượng vật đo bằng đơn vị Kilogram Kg/m3

Tính chất hóa học[edit]

Trong tự nhiên, Nước đá ở trạng thái Rắn , Nưởc ở trạng thái Lỏng , Hơi nước ở trạng thái Khí . Mọi vật hiện hửu ở 3 trạng thái


Cấu tạo vật chat[edit]

Vào đầu thế kỷ thứ 20, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt hạ nguyên tử mang điện gọi là Điện Tử bao gồm Điện tử Âm, Điện tử Dương và Điện tử Trung Hòa . Điện tử Dương và Điện tử Trung Hòa nằm ở trung tâm nguyên tử tạo nên Hạt nhân của nguyên tố với các Điện tử Âm nằm trên các vòng tròn quỷ đạo quay quanh Hạt Nhân . Số hạt hạ nguyên tử và sự sắp xếp của các hạt trong nguyên tố xác định tính chất hoá học của nguyên tố. Nguyên tử của cùng loại nguyên tố có thể có số Điện tử trung hòa khác nhau được gọi là các đồng vị) và số điện tử khác nhau gọi là ion . Số Điện tử trung hòa là yếu tố quyết định tính chất hoá học của nguyên tố.