Wikiversity:Taisyklės administratoriams bei biurokratams

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Šis puslapis yra dar tik kuriamas. Neveikiančios (dar negaliojančios) dalys yra kol kas paslėptos.

Privaloma dalis[edit]

Reikalavimai administratorims[edit]

Administratoriai yra lygūs su visais kitais naudotojais teisių ir atsakomybės atžvilgiu su vieninteliu skirtumu - priėjimu prie įvairių techninių dalykų, kaip yra išvardinta puslapyje Administratoriai ir biurokratai. Kadangi tos veikos yra potencialiai destruktyvios, administratoriai privalo būti patyrę naudotojai, labai gerai išmąnantys ir besilaikantys Vikiversiteto bei kitų vikimedia projektų taisyklių bei papročių (tarp kitų draudimas praplėstas administratoriaus galias naudoti paties ginčiose). Administratoriai yra mandagūs ir bendraujant su kitais editoriais stengiasi padėti jiems su problemomis, kurios gali pasitaikyti kuriant vikiversitetą.

Prašymas gauti administratoriaus teises[edit]

Gauti administratoriaus teises prašo editorius tiesogiai ir asmeniškai.

Prašymo pateikimas:

=== Prašančio editoriaus naudotojo vardas ===
* ''prašymas pateiktas:'' (data)
* '''balsavimas stabdomas:''' (data) + 30 parų

==== Motyvai ====

==== Balsavimas ====
===== Už =====
===== Prieš =====
===== Susilaiko =====

==== Komentarai ====

==== Sprendimas ====

Minimalūs reikalavimai[edit]

Būtinas mimimumas pateikiant prašymą yra bent 120 editavimų pagrininėje vardų srityje (mainspace) ir bent trijų mėnesių veikla projekte. Toliau reikia turėti įjungtą galimybę siųsti e-mailus iš naudotojo puslapio vikiversitete arba tame puslapyje nurodytą veikiantį kontaktą į savo asmenį (ICQ, IRC, Skype). Šiuos kontaktus būtina palaikyti veikiančius visą administravimo laikotarpį.

Prašymai, neatitinkantys šiuos reikalavimus bus ištrinti be diskusijų. Anonyminiai editoriai (IP adresai) prašymus pateikti negali.

Privalumai[edit]

Pageidautinas, bet ne besąlygiškai privalomas privalumas būtų (kelių) kitų wikimedia projektų editavimo išmanymas ar tenykščių taisyklių bei papročių žinojimas.

Sprendimo priėmimo eiga[edit]

Prašymas paliekamas mažiausiai 30 parų nuo pateikimo datos. Šį terminą gali biurokratas argumentuotai prailginti (pavyzdžiui jei atsiranda papildoma informacija, lemianti daugelio balsų keitimus, arba, jei dėl balsų trūkumo balsavimas neturi pakankamo kvorumo), bet daugiausia iki 60 parų nuo pateikimo datos.

Balsavimo pratęsimą paskelbia pridedant tekstą:

 ''balsavimas pratęsiamas iki'' data laikas

Biurokratas sustabdo balsavimą tik pasibaigus terminui nedelsiant. Kai balsavimas sustabdytas, vėlesni balsai nebegalioja.

Balsavimo tikslas yra sužinoti bendruomenės konsensusą. Apie tai, ar buvo pasiektas, sprendžia balsavimą sustabdęs biurokratas. Jis taip pat, jei reikia, be nereikalingo delsimo atitinkamai praplečia naudotojo teises bei visą sekciją perkelia į archyvą. Balsavimo rezultatai yra galiojantys tik tada, jei jame dalyvavo daugiau, nei [X - konkretus skaičius (ne mažesnis nei 5) nustatomas, kai lietuviškas Vikiversiteto projektas tampa savarankiškas] (t.y. kvorumas - apskaičiuojamas sudedant visus balsus "Už", "Prieš" ir "Susilaiko". Į kvorumą neįskaitomi: pats kandidatas ir visi kiti, tuo momentu neturintys teisę balsuoti).

Balsuojantys turi atitikti sąlygas: mažiausiai 15 nepanaikintų ir ne robotiškų editavimų per paskutinias 90 paras iki balsavimo pagrindinėje vardų srityje (t.y. ne diskusijose ar pan.). Pats kandidatas dėl savęs nebalsuoja, jei vis dėl to balsuotų, jo balsas užskaitomas kaip "Prieš". Balsavime balsavusių išaiškintų "lėlių" ir jų lėliavedžių balsai anuliojami. Kaip automatiškai sėkmingas laikomas prašymas, už kurį besibaigiant aukščiau nurodytam terminui teigiamai balsavo mažiausiai 3/4 (75 %) editorių (skaičiuojat iš santykio "Už" ir "Prieš"). Kai prašymas sulaukė mažiau, negu 2/3 (66,67 %) balsų, jis paprastai laikomas nesėkmingu. Kitais atvejais sprendžia biurokratas, trumpai apibendrindamas savo sprendimo motyvus. Biurokratas, kuris yra nusistatęs prieš kandidatą, perledžia sprendimą kitam biurokratui.

Už teisingą balsavimo eigą bei teisingas išvadas atsako biurokratai.

Prašymas gauti biurokrato teises[edit]

Prašymo pateikimo taisykės bei eiga yra ta pati, kaip ir prašymo gauti administratoriaus teises. Skirtumas yra tik tas, kad kandidatas privalo turėti mažiausiai 6 mėnesių administratoriaus stažą, per kurį nepasitaikė pagrįstas reikalavimas administratoriaus teises atimti. Visos kitos gairės, susijusijos su administratoriais atitinkamai galioja ir biurokratams.

Prašymų kartojimas[edit]

Nesėkmingas prašymas gali būti pakartotinai pateiktas ne anksčiau, kaip po 90 parų.

Specialiųjų teisių atėmimas[edit]

Yra keli būdai, kuriais galima atimti administratoriaus teises. Tarp jų yra:

  • Vikimedijos fondo tarybos sprendimu. (praktikoje nenaudojamas);
  • Pagal bendruomenės konsensusą, kurį pripažįsta teisėtu stjuardas (steward);
  • Ūmaus piktnaudžiavimo administratoriaus teisėmis atveju gali pagal argumentotą prašymą stjuardas (steward) jo teises atimti tuojau pat. Toks teisių atėmimas tik laikinas ir turi būti motyvuotas. Už atimtų teisių gražinimą (tariantis su stjuardu) atsakingas atėmimo iniciatorius.

Patvirtinimas[edit]

Administratorius gali bendrumenę prašyti pakartotinai patvirtinti pasitikėjimą juo pateikdamas prašymą patvirtinti administratoriaus teises. Balsavimą gali bepatvirtinamasis administratorius atšaukti tik, kai jau faktiškai savo teisių neteko (atėmė stiuardai). Jei balsavimas pasibaigė nesėkmingai bei administratorius pats per 24 val. neprašė stiuardus atimti teises, atimti teises paprašys biurokratas. Nebepatvirtintam administratoriui pasibaigus balsavimui draudžiama naudotis savo dar neatimtomis teisėmis.

Privalomas patvirtinimas[edit]

Jei bendruomenė stipriai nepatenkinta administratoriaus veikla bei yra naudotojo/editoriaus, pagal šias taisykles turinčio teise balsuoti, raginamas pasitvirtinti administratoriaus teises, toks administratorius privalo jubiliejiniame mėnesyje nuo savo paskutinio išrinkimo suorganizuoti savo perrinkimą. Taip nepadarius, bet kuris kitas editorius, turintis teisę balsuoti, gali pats suorganizuoti balsavimą to administratoriaus perrinkimui. Tas pats galioja pasibaigus kadencijai, jei editorius savanoriškai savo teisių neatsisakė.

Tačiau kiekvienas editorius gali paraginti perrinkimui ne daugiau, kaip vieną administratoriu per metus.

Administratoriaus (ar biurokrato) teisių atėmimas dėl ilgalaikio neveiklumo[edit]

Administratorius, kuris ilgą laiką nedalyvauja vikiversiteto veikloje, negali būti pakankamai susipažinęs su aktualiomis taisykėmis, rekomendacijomis, procedūromis bei įpročiais. Informacijų trūkumas ir nepakankamas jų supratimas trukdo kokybiškiems bei atsakingiems sprendimams, kokie iš administratoriaus laukiami.

Jei administratorius ilgiau negu 1 metus nepadarė jokio užfiksuoto editavimo, kuriam reikalingos administratoriaus teisės, bet kas gali paprašyti stjuardus (steward), kad tam administratoriui dėl jo neveiklumo būtų atimtos jo teisės.

Tas pats taikoma biurokratams, išskyrus ilgesnį terminą - 3 metai.