Jump to content

Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

From Wikiversity

< Wikiülikooli koolituspakkumised

Kursuse korraldus[edit]

Toimumise aeg: sügissemester 2010

Kursuse maht: 3 EAP (78 h)

Kursusel osalemine võtab iga nädal vähemalt 6...7 tundi aega. Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekandeid ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe.

Kursuse kood: IFI7052

Kursuse korraldus: e-õpe integreeritud 4 kontaktpäevaga (16 h)

Kontaktpäevade ajad:

 • Laupäev 18.09 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25
 • Laupäev 30.10 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25
 • Laupäev 27.11 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25
 • Laupäev 11.12 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25

Kursusele registreerimine: Tallinna Ülikooli tudengid läbi oma õppeosakonna, muud huvilised e-posti teel (terjev@tlu.ee või hans@tlu.ee).

Kursusele ametlikult registreerunud osalejatele toimub neli kontaktpäeva. Vikiülikooli kaudu osalejad saavad kontaktpäevadel osaleda kohtade olemasolul.

Kursusel osalemiseks on vajalik oma ajaveebi olemasolu, kus postitatakse iga nädala teemal sissekanne. Kursusega liitumiseks tuleb registreerida oma ajaveeb EduFeedr keskkonnas.

Kursuse viivad läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse (HTK) teadurid Terje Väljataga (terjev@tlu.ee) ja Hans Põldoja (hans@tlu.ee)

Kursusel kasutatavad vahendid:

üldine info kursuse kohta Vikiülikooli lehel

jooksev info kursuse blogis

Kursuse märksõna: #opikeskkonnad (kasuta seda märksõna kursusega seotud materjalide avaldamisel Web 2.0 keskkondades)

Kursuse eesmärk[edit]

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

Kursuse lühikirjeldus[edit]

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Monoliitsed ja tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalne meedia ja nende lubavused keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. e-portfoolio rakendused. Keskkondadega seotud tehnoloogiad ja spetsifikatsioonid. RSS ja vookogud. Folksonoomia ja ühisjärjehoidjad. Vistutamine. Widgetid. Identiteedihaldus ja OpenID. Rollid erinevates keskkondades. Keskkondade ja võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad. Antud kursus tutvustab võrdlevalt erinevate keskkondade kavandamist, rakendamist ja haldamist. Oluline rõhuasetus on sotsiaalsel meedial ja selle lubavustel individuaalsete ja grupitööde tegevusteks ning õpiprotsessi toetavate võrgustike loomiseks. Kontaktpäevad pakuvad nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi keskkondade ja võrgustike loomiseks.

Õpiväljundid[edit]

- omab teadmisi õpikeskkonna ja võrgustike rollist õpiprotsessis;

- oskab välja tuua avatud ja hajutatud arhitektuuriga õpikeskkondade ning suletud, tsentraliseeritud õpihaldussüsteemide erinevusi, eeliseid ja probleeme;

- oskab analüüsida erinevate sotsiaalse meedia vahendite lubavusi lähtuvalt oma (teiste) õpitegevustest ning neid tulemuslikult kombineerida ja rakendada;

- suudab efektiivselt organiseerida, kujundada ja toetada enda ja teiste õpikeskkonda;

- mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;

- mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;

- omab teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest.

Ajakava[edit]

Kontaktpäev I (18.09)[edit]

 • saame tuttavaks
 • ülevaade kursusest ja selle ülesehitusest
 • hindamine ja kriteeriumid
 • õpileping kui õppijat toetav vahend
 • kursusel kasutatavad vahendid

1. nädal (20.09) - Sissejuhatus[edit]

Tegevused (20.09 – 26.09)

 • loo isiklik ajaveeb soovitavalt WordPress.com või Blogger keskkonnas. Loomulikult võib kasutada ka juba olemasolevaid ajaveebe, kuid sellisel juhul kasutage kas kursuse märksõna opikeskkonnad või looge eraldi kategooria antud kursuse jaoks.
 • postita enesetutvustus isiklikku ajaveebi. Enesetutvustuse vorm on vaba, sellegipoolest oleks väike pilt endast suureks abiks meile kõigile.
 • registreeri oma ajaveeb Edufeedr’is.
 • koosta isiklik õpileping ning postita see oma ajaveebi.
 • täida ära küsitlus.

Lisalugemist:

Õpilepingutest inglise keeles:

 • Anderson, G., Boud, D., & Sampson, J. (1996). Learning contracts: a practical guide. New York: Routledge.
 • Anderson, G., Boud, D., & Sampson, J. (1998). Qualities of learning contracts. In J. Stephenson & M. Yorke (Eds.), Capabilities and quality in higher education. London: Kogan Page.
 • Boak, G. (1998). A complete guide to learning contracts. Hampshire: Gower Publishing, Ltd.
 • Harri-Augstein, S., & Cameron-Webb, I. M. (1996). Learning to change. A resource for trainers, managers, and learners based on self organised learning. London, New York: McGraw-Hill.

2. nädal (27.09) - Õpihaldussüsteemide head ja vead[edit]

Tegevused (27.09 - 3.10)

 • Defineeri enda jaoks õpikeskkond ning postita see oma isiklikku ajaveebi.

Kasutada võib mitmesuguseid allikaid, teiste definitsioone (sellisel juhul koos viitega), kui need juba ühtivad sinu arvamusega. Siinkohal ei oota me väga professionaalselt sõnastatud õpikeskkonna definitsiooni (mis on loomulikult ka lubatud), vaid võib pakkuda lühikese kirjelduse, mida mina õpikeskkonna all mõtlen, kui ma seda sõna kasutan.

 • Vali üks õpihaldussüsteem (soovitavalt selline, millega sul on olnud kogemusi) ning analüüsi seda kui õpikeskkonda (vastavalt oma definitsioonile/kirjeldusele) nii õppija kui õppejõu/õpetaja vaatenurgast järgmistest aspektidest:

- mis on valitud õpihaldussüsteemis positiivset ning mil moel täidab valitud õpihaldussüsteem õpikeskkonna rolli? Põhjenda.

- mis on valitud õpihaldussüsteemis negatiivset ning mis jääb valitud õpihaldussüsteemis vajaka õpikeskkonnana? Põhjenda.

Postita oma analüüs isiklikku ajaveebi.

Õpihaldussüsteemi analüüsimisel võid arvesse võtta näiteks kasutajasõbralikkust, keskkonna selgust, intuitiivsust, disainitud funktsionaalsuste vajalikkust, jne.

 • Vaata ringi kursusekaaslaste ajaveebides ning avalda oma arvamust antud teema kohta.

Lugemismaterjal

Lisalugemist

 • Dillenbourg, P., Schneider, D., Paraskevi, S. (2002). Virtual Learning Environments. In A. Dimitracopoulou (Ed.), Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Information & Communication Technologies in Education (pp. 3-18). Rhodes: Kastaniotis Editions. PDF
 • Siemens, G. (2004). Learning Management Systems: The wrong place to start learning. Retrieved from http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm
 • Hiemstra, R. (1991). Creating Environments for Effective Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. Retrieved from: http://www-distance.syr.edu/leindex.html
 • Jonassen, D. & Land, S.M. (2008). Theoretical Foundations of Learning Environments. LEA. ASIN: B001OLRNWC
 • Wilson, B. (1995). Metaphors for instruction: Why we talk about learning environments. Educational Technology, 35(5), 25-30.

3. nädal (04.10) - Sotsiaalse meedia vahendid[edit]

Tegevused (4.10 - 10.10)

Sellel nädalal arutleme, mis võimalusi pakuvad sotsiaalse meedia vahendid õpikeskkondade loomiseks.

 • Baseerudes oma eelmisel nädalal defineeritud õpikeskkonna definitsioonile mõtiskle sotsiaalse meedia vahendi(te) üle kui potentsiaalse õpikeskkonna võimalik(ud) koostisosa(d). Millised on sotsiaalse meedia eelised õpihaldussüsteemide ees ning millised on sinu arvates peamised probleemid nii õppija kui ka õpetaja/õppejõu vaatenurgast?

Juhul, kui sinu arusaam õpikeskkonnast on muutunud tänu eelmisel nädalal postitatud definitsioonidele ja arutelule, siis selle nädala ülesannete tegemisel võta aluseks oma uus arusaam õpikeskkonnast.

Postita oma mõtisklused isiklikku ajaveebi.

 • Vaata ringi kursusekaaslaste ajaveebides ning avalda oma arvamust antud teema kohta kommentaaridena.
 • Juhul, kui sul on mõni huvitav näide, kuidas sotsiaalse meedia vahendeid saaks kasutada õpikeskkonna loomisel ning sa arvad, et ka teised võiks sellest ideid saada, postita ka see oma isiklikku ajaveebi (ei ole kohustuslik ülesanne).

Lugemismaterjal

Lisalugemist

 • Hall, R. (2009). Towards fusion of formal and informal learning environments: the impact of the read/write web. Electronic Journal of e-Learning. Volume 7, Issue 1 (pp29 - 40), saadaval: www.ejel.org
 • Klamma, R., Chatti, M.A., Duval, E., Hummel, H., Hvannberg, E.T., Kravcik, M., Law, E., Naeve, A., Scott, P. (2007 ). Social software for life-long learning. Saadaval: http://www.ifets.info/journals/10_3/6.pdf
 • Kellel tõsisem huvi antud teema vastu, siis huvitavat lugemist leiab ka siit raamatust: Hatzipanagos, S. & Warburton, S. (2009). Handbook of research on social software and developing community ontologies. IGI Global, USA:

4. nädal (11.10) - Vahenädal[edit]

Tegevused (11.10 - 17.10)

Vahenädal on mõeldud neile, kel muu eluga on olnud väga kiire ning ei ole jõudnud õigeks ajaks oma koduseid töid esitada. Soovitame soojalt heita pilk oma õpilepingutele, võrrelda tegelikku olukorda ja kirjapandut ning vajadusel seda täiendada/muuta. Lisaks tuleb kindlasti kasuks ka võtta ette mõni inglise keelne artikkel eelmiste nädalate lisalugemiste alt.

5. nädal (18.10) - e-portfooliod[edit]

6. nädal (25.10) - Personaalsed õpikeskkonnad[edit]

Tegevused (25.10 - 31.10)

Lugemismaterjal


Lisalugemist

 • Arenas, E. (2008). Personal learning environments: implications and challenges. In D. Orr, P.A. Danaher, G. Danaher & R.E. Harreveld (Eds.), Lifelong Learning: reflecting on successes and framing futures. Keynote and refereed papers from the 5th International Lifelong Learning Conference (pp. 54-59). Rockhampton: Central Queensland University Press.

Kontaktpäev II (30.10)[edit]

7. nädal (01.11) - Õpivõrgustikud[edit]

Tegevused (1.11 - 7.11)

Lugemismaterjal

Lisalugemist

8. nädal (08.11) - Vahenädal[edit]

Vahenädal on mõeldud neile, kel muu eluga on olnud väga kiire ning ei ole jõudnud õigeks ajaks oma koduseid töid esitada. Ka seekord soovitame soojalt heita pilk oma õpilepingutele, võrrelda tegelikku olukorda ja kirjapandut ning vajadusel seda täiendada/muuta, kuna õpilepingud peaksid olema viimase kodutöö aluseks. Lisaks tuleb kindlasti kasuks ka võtta ette mõni inglise keelne artikkel eelmiste nädalate lisalugemiste alt.

9. nädal (15.11) - Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardiseerimine[edit]

10. nädal (22.11) - Õpikeskkondade kontseptuaalne disain[edit]

Kontaktpäev III (27.11)[edit]

11. nädal (29.11) - Prototüübid[edit]

12. nädal (06.12) - Tagasiside ja kokkuvõtted[edit]

Kontaktpäev IV (11.12)[edit]