Õpileping

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tagasi E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad

Personaalne õpileping on vahend/instrument, mis aitab edendada erinevaid enesejuhtivaid pädevusi. Peamine õpilepingu eesmärk on julgustada õppijaid mõtlema positiivselt ning konstruktiivselt oma õpioskuste üle ja pakub võimalust olla teadlik, kuidas ja mida ta õpib. Õpileping on indiviidi õpiprotsessi eneseväljendus. Õpilepingu eesmärk on dokumenteerida ja hinnata õppija õpiprotsessi. Tavaliselt on õpilepingul etteantud struktuur, millele toetudes indiviid või ka grupp püüab saavutada oma eesmärgid. Õpilepingu loomisel on õppejõul kui ka kaasõppijatel oluline roll. Nimelt aitavad nad läbi vestluse ja arutelude parandada ja täiendada olulisi õpilepingu komponente. Seega peamine õppejõu ja kaasõppurite funktsioon on toetada õppijat õpilepingu koostamisel, rafineerimisel ja redigeerimisel.

Kõige lihtsam versioon õpilepingust sisaldab eesmärkide kirjeldust, mida indiviid püüab saavutada; strateegiate ja tegevuste kirjeldust, mida indiviid kavatseb sooritada; vahendite ja ressursside kirjeldust, mis on indiviidi arvates vajalikud antud eesmärkide saavutamisel ning oodatud tulemused koos hindamiskriteeriumitega, mis lubab hinnata antud eesmärkide saavutamise taset. Õpiprotsessi jooksul peaks indiviid pidevalt analüüsima oma õpilepingut ja oma progressi ning kohandama ja uuendama õpilepingu komponente. Seega võimaldab õpileping tuua paralleele tegeliku olukorra ning õpriprotsessi alguses kirjapanduga võimaldades analüüsida erinevusi ja nende põhjuseid. Õpiprotsessi lõpus kasutatakse õpilepingut oma õpitegevuste analüüsiks, reflekteerimiseks ja hindamiseks ning võrreldakse reaalset olukorda õpilepingus kirjeldatuga. Õpileping annab võimaluse vaadata arengu suunda ja formuleerida järgmine versioon õpilepingust.

Õpilepingu struktuur:

1. Eesmärgid: Mis on minu õpieesmärgid? Mida ma soovin saavutada?

2. Strateegiad/tegevused: Kuidas ma oma eesmärgid saavutan? Milliseid strateegiaid kasutan? Millised tegevused pean läbi viima, et oma eesmärke saavutada?

3. Vahendid/ressursid: Missuguseid ressursse (inimesed, materjalid jne.) ja vahendeid ma vajan, et oma tegevused läbi viia?

4. Hindamine: Kuidas ma tean, et olen saavutanud oma eesmärgid? Millste kriteeriumite/näitajate põhjal saan ma väita, et olen (ei ole) saavutanud oma eesmärgid?

5. Enesereflektsioon (reflekteeriv essee): Kas ma saavutasin oma eesmärgid? Mil määral? Mis tegevused/strateegiad/vahendid töötasid minu jaoks hästi, mis mitte?