E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad

From Wikiversity

Kursuse korraldus[edit]

Toimumise aeg: 19. september - 28. november 2009

Kursuse maht: 4 EAP

Kursuse kood: IFI7037

Kursuse korraldus: e-õpe integreeritud 3 kontaktpäevaga (12 h)

Kontaktpäevade ajad:

19. september 2009 10.00-14.00 ruum T302 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25

17. oktoober 2009 10.00-14.00 ruum T302 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25

14. november 2009 14.00-18.00 ruum T302 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25


Kursusele registreerimine: Tallinna Ülikooli tudengid läbi oma õppeosakonna, muud huvilised e-posti teel (terjev@tlu.ee). Osalemiseks on vajalik ajaveebi olemasolu. Palun lisa end ka osalejate leheküljele.

Kursuse viib läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse (HTK) teadur Terje Väljataga (terjev@tlu.ee; Skype: terje.valjataga)

Kursusel kasutatavad vahendid[edit]

Kursuse märksõna: IFI7037 (kasuta seda märksõna kursusega seotud materjalide avaldamisel sotsiaalse tarkvara keskkondades)

Eelmisel aastal kursusel toimuvat saab vaadata siit

Kursuse eesmärgid[edit]

Kursuse eesmärk on:

 • õppida paindlikult looma ja läbi viima metoodikaid e-õppeks
 • tutvustada erinevate õpikeskkondade loomise ja kasutamise võimalusi sotsiaalse tarkvaraga
 • võimaldada omandada õpikeskkonna planeerimiseks, koostamiseks ja haldamiseks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi

Eesmärgid saavutatakse iseseisva ja rühmategevuse kaudu erinevate (õpi)tegevuste läbikatsetamisel õppuri poolt valitud vahenditega

Kursuse lühikirjeldus[edit]

Antud kursuse loenguline osa tutvustab avatud ja hajutatud arhitektuuriga (õpi)keskkondade kavandamist, rakendamist ja haldamist. Oluline rõhuasetus on sotsiaalsel tarkvaral ja selle võimaluste ning lubavuste tundmaõppimisel kaasaegsetes enesejuhtiva ja grupitöö tegevustes. Kontaktpäevadel saadakse praktilise tegevuse kaudu ülevaade kursusel tutvustavast tarkvarast ja selle rakendamise erinevatest võimalustest personaalse ja grupi keskkonna loomisel. Individuaalse ja rühmatööna luuakse erinevaid (õpi)keskkondi vastavalt õppija(te) poolt valitud (õpi)tegevuse kavandamise, sooritamise ja evalveerimise toetamiseks. Individuaalse ja rühmatöö läbiviimist toetatakse õpilepingu koostamise ja selle reflekteerimisega. Individuaalsed ja grupitööd esitatakse seminaris diskussiooniks, mida evalveerivad nii kaasõppurid, õppejõud kui esitajad ise. Kursus lõpeb reflekteeriva esseega, mille eesmärgiks on hinnata nii enda kui rühma poolt valitud tegevuse ja selle sooritamise toetuseks loodud (õpi)keskkonna sobivust ja efektiivsust ning baseerudes õpilepingule analüüsitakse oma eesmärkide saavutamist.

Õpitulemused[edit]

 • oskab välja tuua avatud ja hajutatud arhitektuuriga õpikeskkondade ning suletud, hajutamata arhitektuuriga keskkondade erinevusi, eeliseid ja probleeme
 • oskab analüüsida erinevate sotsiaalse tarkvara vahendite lubavusi oma (õpi)tegevustest lähtuvalt
 • mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel
 • suudab valida, kombineerida ja kasutada potentsiaalset sotsiaalse tarkvara vahendeid oma personaalse kui ka grupi keskkonna loomiseks iseseisvalt kui ka meeskonnatöös toetamaks erinevaid individuaalseid ja rühma (õpi)tegevusi.

Hindamine[edit]

Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hindajateks on õppejõud, õppurid ise ning kaasõppurid. Hinne koosneb järgmistest komponentidest: individuaalne töö ja selle esitamine kontaktpäeval, grupitöö ja selle esitamine kontaktpäeval, individuaalne reflektsioon essee vormis kursuse lõpus. Hindamine toimub individuaalsete õpilepingute kui ka kodutööde esitluste alusel.

 • Kodutöö 1 hindamine (individuaalne kodutöö)

Hindajad: ise, kaasõppurid, õppejõud. Maksimaalne punktisumma 30 p (Kaasõppurite punktisummast võetakse keskmine)

 • Kodutöö 2 hindamine (grupitöö)

Hindajad: ise, kaasõppurid, õppejõud. Maksimaalne punktisumma 30 p (õppejõud ja teised grupid hindavad iga grupi grupitööd ja selle esitlust; grupitööde keskmine hinne lisatakse selle grupi iga liikme punktisummale ning grupp hindab ka enda saavutust).

 • Kodutöö 3 hindamine (individuaalne essee)

Hindajad: õppejõud. Maksimaalne punktisumma 10 p.

Kursuse jooksul on võimalik koguda maksimaalselt 70 p.

 • A - 63-70 p
 • B - 56-62 p
 • C - 49-55 p
 • D - 42-48 p
 • E - 35-41 p
 • F - vähem kui 35 p

Kontaktpäevade teemad ja tegevused[edit]

1. kontaktpäev 19. september 2009 10.00-14.00

- Sissejuhatus kursusesse, nõuete selgitamine, hindamise kriteeriumid

- Enesejuhitud õppimine. Õpileping

- Suletud ja avatud hajutatud e-õppe maastikud, web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara, eõppe 1.0 ja 2.0 võrdlus

- Kursusel kasutatavate vahendite ja keskkondade tutvustus (monitooringu ja suhtlusmeediumite tutvustamine: ajaveebid, monitooring, sotsiaalsed viitesüsteemid)

- Kodutöö 1. Individuaalse kodutöö tutvustus


2. kontaktpäev 17. oktoober 2009 10.00-14.00

- Ülevaade kursuse hetkeseisust

- Individuaalsete kodutööde esitlus ja reflektsioon

- Kodutöö 2. Rühmade moodustamine ja rühma kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda grupitööks?

- Rühmatöö tegevust toetavate vahendite tutvustus

- Rühmade nimekiri


3. kontaktpäev 14. november 2009 14.00-18.00

- Ülevaade kursuse hetkeseisust

- Grupitööde esitlus ja reflektsioon

- Debatt: suletud õpihaldussüsteem versus avatud, hajutatud keskkond

- Kodutöö 3. Individuaalse essee ja reflektsiooni tutvustus

Õppematerjalid[edit]

Lugemismaterjal

Presentatsioonid slideshare's

Vahendite kasutusjuhendid

 • e-õppe uudiskiri sisaldab lisaks artiklitele ka kasutusjuhendeid erinevate vahendite kasutamiseks

Sotsiaalse tarkvara vahendid[edit]

Valik sotsiaalset tarkvara erinevate vahendite nimekiri

Valik sotsiaalset tarkvara

 • Sotsiaalne soovitamine, folksonoomiad nt. viitepilved

Del.icio.us, Furl, Diigo

 • Agregaatorid

Netvibes, Pageflakes, Protopages, Flock (desktopi põhine), Lektora (desktopi põhine), Feedreader, iGoogle

 • Suhtlusvahendid

Gabbly, Meebo, Skype, Voicethread, Powergramo Skype kõneluste salvestamiseks

 • Ajaveebid

WordPress, Bloglines, Blogger, Edublogs

 • Mikroajaveebid

Twitter, Jaiku, Tubmir, Meemi

 • Mikroajaveebide märksõnade jälgimine

TweetChat, Twemes, Cloudworks

 • Koostöö vahendid

Vyew, google.docs Google docs, Gliffy, Writeboard, Wikispaces, PbWiki, MediaWiki, Scribblar

 • Multimeedia agregaatorid

RockYou, Audacity, Pipes

 • Organiseerijad nt. kalendrid

Google calendar

 • Õpiobjektid ja õpiobjektide aidad (repositooriumid)

Pildid Nagi, Flickr, Picasa, Scrapblog Photosynth, Picnik, Dumpr, Jalbum, Shwup, Jing

Presentatsioonid Slideshare, 280 Slides, SlideRocket, Slide, Preezo Prezi

Õppematerjalid LeMill

Videod YouTube, Toru, Vimeo, Animoto, Jaycut

Dokumendid Scribd, Issuu

 • Võrgustikud

Facebook, Orkut, Ning, Xing, Linkedin, Netlog

 • Mõistekaardid

Wisemapping, Mind42, Bubbl, Mindmeister

 • Sugupuu

Geni