Інформаційні технології безпекометрії

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Важливим науковим напрямком інформаційних технологій є розвиток алгоритмічних підходів у різних сферах науки і техніки. Зокрема, такі підходи можуть бути корисними для вивчення особливостей безпекометрії[1-57]. Висвітлено питання реалізації, апробації та впровадження наукових результатів.


ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОРОЗІОМЕТРІЇ[edit]

Для реалізації моделі поверхневих явищ розглянуто багатокомпонентне тверде тiло, розміри якого значно бiльші за ефективний розмiр поверхневої областi, в якiй зосереджено поверхневий та мiжфазний натяг.Розроблена та досліджена математична модель системи генерації програм з операцій теорії алгоритмів, утворена такими моделями системи генерації.У даному розділі виконані дослідження та аналіз існуючих методів корозійних обстежень з метою оцінювання виникаючих похибок та їх характеристик.

Методи подання алгоритмів[edit]

Алгоритм – точний опис, який задає обчислювальний процес, що починається з довільного початкового даного і направлений на одержання результату, що повністю повністю визначається цими початковими даними.Алгоритм має такі характеристики (властивості): визначеність, скінченність, результативність, правильність, формальність, масовність [9,38,44].Визначеність алгоритму. Алгоритм визначений, якщо він складається з допустимих команд, які можна виконати для заданих вхідних даних.Невизначеність виникає, якщо деяка команда буде записана неправильно, бо така команда належить до набору допустимих команд виконавця.Алгоритм результативний, якщо він дає результати (які можуть виявитися і неправильними).Правильність алгоритму. Алгоритм правильний, якщо його виконання забезпечує досягнення мети.Формальність алгоритму. Алгоритм формальний, якщо його можуть виконати не один, а декілька виконавців з однаковими результатами. Цю властивість ще називають однозначністю алгоритму. Вона означає, що коли алгоритм застосовують до двох наборів вхідних даних то й результати мають бути однакові.Масовість алгоритму. Алгоритм масовий, якщо він придатний для розв’язавання не одної задачі, а низки подібних задач .Масовими є алгоритми розв’язування математичних задач, описаних у загальному вигляді за допомогою формул. Їх можна виконати для різних вхідних даних.Безпекометрія - наука про моделювання безпеки[edit]

Безпекометрія - це наука про моделювання безпеки:наука, яка вивчає числові закономірності ефективного забезпечення безпеки у соціальних, біологічних та технічних системах, котрі реалізуються за допомогою відповідних відносин у сфері безпеки; галузь науки, що здійснює свою мету на базі творчого статистичного осмислення та моделювання концептуального, теоретичного багатства управління, синергетики, біології, генетики, права, стратегії, соціології, антропології та багатьох інших наук. Безпекометрія є науковим напрямком моделювання безпеки; суспільна міждисциплінарна наука, яка чисельно досліджує загальні та специфічні об'єктивні закономірності організації та функціонування систем безпеки різного класу і виробляє на підставі їх пізнання загальні теоретичні положення, які спрямовані на підвищення ефективності їх функціонування; галузь знань, яка чисельно інтегрує прикладні аспекти соціальних, економічних, технічних та інших наук і орієнтована на дослідження сутності, змісту, методів, форм та засобів забезпечення безпеки об'єкта за умови впливу чинників внутрішнього та зовнішнього характеру[57-145]. Безпекометрика - наука на стику математики і безпеки. Безпека досліджується як складна відкрита нелінійна система.

Захист інформації[edit]

Складові інформаційної безпеки[edit]

Складові інформаційної безпеки або такі суттєві властивості, як:, цілісність, доступність— тріада CIA. Інформаційні системи можна розділити на три частини: програмне забезпечення, апаратне забезпечення та комунікації з метою цільового застосування стандартів інформаційної безпеки. Самі механізми захисту реалізуються на трьох рівнях: Фізичний, Особистісний, Організаційний. По суті, реалізація політик і процедур безпеки покликана надавати інформацію адміністраторам, користувачам і операторам про те як правильно використовувати готові рішеня для підтримки безпеки Об'єктивно категорія «інформаційна безпека» виникла з появою засобів інформаційних комунікацій між людьми, а також з усвідомленням людиною наявності у людей і їхніх співтовариств інтересів, яким може бути завданий збитку шляхом дії на засоби інформаційних комунікацій, наявність і розвиток яких забезпечує інформаційний обмін між всіма елементами соціуму.Враховуючи вплив на трансформацію ідей інформаційної безпеки, в розвитку засобів інформаційних комунікацій можна виділити декілька етапів[1-6]:

Безпекометрія поліграфічного виробництва - це показники безпеки деяких аспектів в діяльності системи або підприємства, які піддаються кількісному вимірюванню. Для певного об'єкта (системи, продукту і т.ін.), для яких безпека є змістовним поняттям, є декілька ідентифікованих ознак, які в сукупності характеризують безпеку цього об'єкта. Крім того, безпекометрія (тобто поєднання безпеки і метрики) є кількісною мірою того наскільки об'єкт володіє цим атрибутом. Безпекометрія може бути вибудована з рівня фізичної міри. Це спосіб використання аналізу для виміру таких параметрів стану об'єкта за яких він характеризується як стан безпеки. Безпекометрія праці — умови праці на об'єктах виробництва, зокрема поліграфічної промисловості, , що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконанням комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій. ГОСТ 12.0.002-80.Безпека праці в Україні регулюється нормативними документами, які об'єднані в Систему Стандартів Безпеки Праці (ССБП). Їх класифікація розповсюджується на всі основні види праці. Екологічна безпекометрія поліграфічного виробництва — це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини. Це сукупність дій, станів і процесів, що прямо або побічно не приводять до життєво важливих втрат (або погроз таких втрат), що наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс і в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно готове (може без серйозних втрат адаптуватися) людство. Екологічна безпека визначається по відношенню до народногосподарських об'єктів — і об'єктів промисловості, енергетики, хімії, зв'язку тощо. Екологічна безпекометрія поліграфічного виробництва ґрунтується на: усвідомленні того, що людство повністю залежне від навколишнього середовища; визнанні обмеженості і конечності природно-ресурсного потенціалу і окремих її регіонів, необхідності його якісної та кількісної інвентаризації; неможливості штучного розширення природно-ресурсного потенціалу понад природно-системні обмеження;


Безпекометрія та нанотехнології[edit]

На думку експертів, нанотехнології стануть рушійною силою наступної промислової революції, і змінюватимуть наш спосіб життя. Дослідження та розробки нанотехнологій знаходяться у стані підйому у гонитві за оригінальними та корисними речами, і в той час коли відбувається зліт фабричного виробництва, зовсім мало робиться для того, щоб ґарантувати безпеку суспільству та навколишньому середовищу. За очікуваннями Національного наукового фонду США, за наступне десятиліття нанотехнології захоплять 1 трильйон доларів світового ринку. «США щорічно вкладають у дослідження та розробку нанотехнології близько 3 мільярдів доларів, що становить приблизно одну третину від загального обсягу державних і приватних інвестицій у нанотехнології у світі», – говориться у прес-релізі Міжнародного центру підтримки вчених Вудро Вільсона (Вашингтон).


Інформаційна технологія безпеки web -застосувань[edit]

На сьогоднішній день велике значення має Інтернет. Але основним є те, що всі користувачі інтернет-ресурсів звертають особливу увагу на якість інтерфейсів веб-сервісів. Якщо з веб-сайтом важко працювати, відвідувачі просто йдуть з нього. Якщо головна сторінка сайту не заявляє чітко і ясно, чим займається компанія, які завдання сайт дозволяє виконати, то відвідувачі йдуть. Якщо сайт заплутаний, відвідувачі йдуть. Якщо інформація на сайті важка для сприйняття і не відповідає на ключові питання відвідувачів, вони йдуть. Не буває таких відвідувачів, які уважно вивчають "довідкове керівництво по роботі з сайтом" або витрачають свій час на освоєння його інтерфейсу. У веб просторі багато інших сайтів, тому піти з сайту - перша думка, що виникає у відвідувача, коли він натрапляює на перешкоду. Тому правильне оформлення веб-сайту є основою для існування веб-сайту в подальшому. Актуальним залишається якість сайтів, зручність у користуванні, інформативність, дизайн тощо. Фактори , що впливають на положення сайту у видачі пошукової системи , можна розбити на зовнішні і внутрішні.


Пошукова оптимізація[edit]

Пошукове просування або пошукова оптимізація SEO - це комплекс заходів для підвищення позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за певними запитами користувачів. Зазвичай, чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим більше зацікавлених відвідувачів переходить до нього з пошукових систем.


Способи внутрішньої білої оптимізації[edit]

Підбір і розміщення в коді сайту мета-тегів: короткого опису. Робиться це з врахуванням слів і словосполучень, за якими сайт повинен знаходитися в пошукових системах. Сторінки сайту повинні мати зрозумілу адресу - це є зручним і для людей, і для пошукових машин, які враховують тему сторінки. Елементи дизайну часто асоціюють з оформленням гіперпосилань (наприклад, підкреслені надписи голубим кольором, грубіший шрифт), які дозволяють автоматично ідентифікувати подібні елементи на сторінці. В певних випадках такого форматування буде достатньо і тому, не потрібно нічого додатково виділяти. Заголовок на головній сторінці сайту має особливе значення, оскільки він вже є посиланням на сторінку в результатах пошукових машин. Користувачі дуже швидко проглядають виведений перелік ресурсів у вікні пошукової машини, тому, заголовок повинен передавати призначення сайту в кількох словах.

Методи оптимізації[edit]

Методи оптимізації можна розділити на три класи , проте останні події в світі пошукових систем дають зрозуміти , що це розділення вельми умовно - будь-яка маніпуляція певними параметрами сайту може бути розцінена пошукачем як украй небажаний вплив на його результати. Так , будь-яка спроба маніпулювання пошуковими результатами прямо заборонена в ліцензії на використання пошукової системи « Яндекс». «Білі» оптимізатори і маркетологи користуються рекомендаціями Яндекса по створенню «хороших » сайтів . Таким чином , просувають сайт , не порушуючи правил пошукових систем .

Сіра оптимізація[edit]

До сірої пошукової оптимізації можна віднести додавання великої кількості ключових слів в текст сторінки , часто на шкоду читності для людини. При цьому оптимізація полягає спочатку в підборі ключових запитів для конкретної веб -сторінки , визначенні розміру цільового «SEO - тексту » і необхідної частоти ключових слів у ньому , а потім у формулюванні пропозицій і фраз , які у собі ключові запити певну кількість фраз у різних відмінках , єдиному і множині , при різних формах дієслів .

Чорна оптимізація[edit]

До чорної оптимізації відносяться всі методи, які суперечать правилам пошукових систем. Серед них можна виділити наступні: використання дорвеев (сторінок і ресурсів, створених спеціально для роботів пошукових систем, найчастіше з великою кількістю ключових слів на сторінці), прийом під назвою клоакинг (користувачеві віддається одна сторінка, легко читається, а пошуковому роботу - інша, оптимізована під які-небудь запити), використання прихованого тексту на сторінках сайту, використання «однопиксельний посилань».Інформаційні технології та моделювання безпекометрії ресурів[edit]

Ресурс— скорочення слова subsregere підіймати; сходити; виникати, утвореного за допомогою префікса sub- під, біля від regere правити, направляти, кидати в ціль. Слово ресурси [1-5] походить від стародавнього дієслова, яке означало "вирішити, розв'язати проблему". Безпекометрія і метахімія — це вчення про надчуттєві, недоступні досвідові принципи і начала; це наука про речі, спосіб з'ясування світоглядних питань які не піддаються осягненню за допомогою експерименту та методів конкретних наук; це концепія розвитку, метод пізнання. Хемометрика аналізує залежності, досліджує табличний матеріал, вилучення інформації з хімічних систем, керованих даними засобами. Хемометрика використовується для вирішення описових та інтелектуальних проблем в хімічній галузі. В описовій проблемі моделюються властивості хімічної системи для вивчення основних структур і відносин системи).

МЕТАТЕОРІЯ[edit]

- теорія, що вивчає мову, структуру і властивості деякої ін теорії. Теорія, властивості якої досліджуються в М., називається предметної, або об'єктної, теорією.


Хімічні фактори небезпеки.[edit]

Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин У процесі життєдіяльності людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювання, розлади здоров’я, а також травматизм як у процесі контакту, так і через певний проміжок часу. На сьогодні відомо близько 7 млн. хімічних речовин та сполук, із яких 60 тис. використовуються у діяльності людини. На міжнародному ринку кожного року з’являється від 500 до 1 000 нових хімічних сполук та сумішей.Моделювання - це метод дослідження різних явищ і процесів, вироблення варіантів управлінських рішень. Моделювання грунтується на заміщенні реальних об’єктів їх умовними зразками, аналогами. Методом моделювання описуються структура об’єкта (статична модель), процес його функціонування і розвитку . У моделі відтворюються властивості, зв’язки, тенденції досліджуваних систем і процесів, що дає змогу оцінити їх стан, зробити прогноз, прийняти обгрунтоване рішення. Форми моделювання різноманітні і залежать від видів структурних моделей та сфери застосування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ[edit]

Природні ресурси — це найважливіші компоненти навколишнього природного середовища, які використовують для задоволення матеріальних і культурних потреб людини. Під потребами людини розуміють потребу або нестачу в чому-небудь необхідному для підтримання життєдіяльності організму, людської особистості, соціальних груп.

СИРОВИНА

Сировина — це природні ресурси, які використовують у виробництві промислових продуктів. Вона є одним з основних компонентів технологічного процесу, який значною мірою визначає технологію виробництва, його економічність, якість продукту та екологічне навантаження на навколишнє природне середовище.

ЕНЕРГІЯ

Енергія — це загальна міра руху при всіх матеріальних процесах і видах взаємодій. Які б процеси не відбувалися, які б перетворення форм руху не здійснювалися, завжди загальна кількість енергії залишається незмінною. Відповідно до закону збереження й перетворення енергії, вона за будь-яких процесів в ізольованій системі зберігається, перетворюючись лише в чітко певній кількості з одного виду на інший.Джерелом енергії на Землі є сонячне випромінювання, кінетична енергія обертання планети Земля та її супутника Місяця і енергія земних надр.

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) — це енергія різних видів, яка залишає технологічний процес чи установку і використання якої не є обов'язковим для здійснення основного технологічного процесу.

Розвиток людських ресурсів

Трудові ресурси— поняття політичної економії.За дегуманізацію і інструменталізацію людини та методологічну необґрунтованість це поняття багаторазово піддавалося критиці суспільствознавцями. У вітчизняній економічній науці під цим терміном розуміється працездатне населення на території країни, адміністративної територіальної одиниці або підприємства. У нормативних актах та статистичному обліку більшості країн використовується поняття «працездатне населення», іноді також використовуються поняття «людські ресурси» та «трудова сила».

Аналіз людських ресурсів- АЛР[edit]

Одна з найцікавіших і відоміших спроб використання теорії людського капіталу [10-15] на корпоративному рівні — концепція "Аналіз людських ресурсів" Виникнення пов'язане з появою інтересу до персоналу як до важливого ресурсу організації, у використанні якого приховані значні резерви. Будь-який ресурс характеризується економічною ефективністю його використання.


Адміністративний ресурс

Адміністративний ресурс — це можливість використання політичними силами, партіями і кандидатами на виборах їх політичного становища або зв'язків з урядовими установами з метою впливу на результати виборів. Цим евфемізмом іменують отримання адміністрацією, різними представниками держави хабарів в явному і неявному вигляді в обмін на різного роду преференції.

Поновлювані і непоновлювані природні ресурси[edit]

Розрізняють відновні і невідновні природні ресурси [3-5].Невідновні природні ресурси— ресурси природи, що зовсім не відновлюють свій кількісний і якісний стан після використання їх або відновлюють його протягом тривалого часу. Належать до вичерпних природних ресурсів, куди включають більшість корисних копалин (руди, вугілля, нафта, горючі сланці, мінеральні будівельні матеріали тощо).


Біологічні ресурси

— сукупність генетичних ресурсів, організмів або їх частин, популяцій або будь-яких інших біотичних компонентів екосистем, які мають фактичну або потенційну користь або цінність для людства. Біологічні ресурси відносяться до категорії вичерпних відновлюваних природних ресурсів [19-32]. Основний принцип охорони біологічних ресурсів полягає в їх раціональному використанні, заснованому на збереженні (підтриманні, створенні) оптимальних умов їх природного або штучного відтворення.

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації[edit]

Повна зайнятість ресурсів означає використання усіх наявних для виробництва ресурсів. У національній економіці [1-15] не повинно бути підприємств або капітального устаткування, що простоюють, землі, яка не обробляється, працівників, які вимушено залишаються без роботи. Зауважимо, що йдеться тільки про придатні для виробництва ресурси. У кожному суспільстві усталена практика визначає, які ресурси є придатними для використання. Наприклад, законодавство та звичаї передбачають, що працю малолітніх дітей використовувати не слід; для збереження родючості частину орних земель потрібно залишати під паром тощо.

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства[edit]

Інформаційна система управління - це сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і фахівців, а також призначена для обробки інформації і ухвалення управлінських рішень.Успішність будь-якого бізнесу залежить, не в останню чергу, від кваліфікації персоналу підприємства, його уміння і бажання продуктивно працювати. Отже, питання продуманого управління персоналом повинні займати одне з ключових місць в загальній стратегії розвитку підприємства. Важлива роль в оптимізації управління співробітниками підприємства належить автоматизованим системам управління персоналом (так званим Human Resource systems).Оперативно ухвалити правильне рішення зможе лише керівник, здатний швидко оцінити ситуацію, що склалася, на основі аналізу актуальної інформації про перебування справ на підприємстві.

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства.[edit]

Сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва і персоналу кадрових служб підприємств і грають велику роль в підвищенні продуктивності їх праці. Зокрема, менеджери по персоналу за допомогою таких систем позбавляються від виконання рутинних операцій при роботі з кадрами, підготовці і обліку наказів (існують оцінки, що тільки на роботу з документацією по персоналу кадровики витрачають до 60% свого робочого часу).Автоматизоване зберігання і обробка повної кадрової інформації також дозволяє ефективно здійснювати підбір і переміщення співробітників.

Інформаційна база[edit]

Інформація - це відомості, знання про об'єкти [10-25] і процеси реального миру. Разом з терміном "інформація" часто використовують слово "дані". Під час обробки значення інформації відсовується на другий план, а основну увагу звертають на форму уявлення, в цьому значенні дані - це інформація, представлена у формалізованому вигляді, який дозволяє передавати або обробляти її за допомогою технічних засобів.Інформаційна система (ІС) - це програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого збору, зберігання, обробки і видачі інформації.

Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом[edit]

Методика та алгоритм розрахунку плану підготовки робітників за структурними підрозділами Кадрове планування -- визначення кадрових потреб у кількісному, якісному, часовому і просторовому вимірах, необхідних для виконання завдань, досягнення цілей організації.План забезпечення кадрових потреб -- сукупність заходів, спрямованих на задоволення актуальних на певний час і майбутніх кадрових потреб організації. Заходами планового забезпечення кадрових потреб є планування навчання, планування переміщень і службових кар'єр.Підготовка -навчання працівників навичкам, що дозволяють підняти продуктивність їхньої праці.  

Універсальне управління безпеки ресурсами[edit]

Універсальне управління-наука про управління, міждисциплінарне знання про універсальні закономірності управління ресурсами ,людини, явищ і процесів, а також про системний спосіб логічного мислення,любові, як необхідний елемент управління,міждисциплінарний синтез наук і культури — дає можливість сформувати нові теоретично-практичні галузі: Універсальне управління-система неперервної освіти й інтегрально навчання. Інформаційне забезпечення системи управління персоналом є сукупність реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і формам організації інформації, що циркулювала у системи управління у її функціонуванні. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічній інформації та системи документації.


Експертні системи (ЕС)[edit]

Зокрема, створюються ЕС на службу персоналу з відбору, оцінки якості та розстановці кадрів, рекомендованим від використання в російських банках, на промислових підприємствах, в будівельних організаціях, рекрутингових фірмах й у організаціях інших галузей діяльності. Такі ЕС дозволяють виконувати комп'ютерне психофізіологічне обстеження і тестування працівників, проводити профорієнтацію,профотбор, прийом працювати, скорочення штатів, атестацію, отримувати рекомендації по найефективнішого використанню кожного працівника за умов конкретного підприємства, створювати профілі професій і посад, оцінювати профпридатність працівника, сумісність «команди» та інші функції.Експертні системи — різновид прикладної програми, яка розв'язує проблеми і робить висновки, пояснюючи їх. Результат його роботи заздалегідь невідомий, оскільки хід алгоритму міркувань будується залежно від постійно чинного під час вирішення діалог із користувачем, отже, визначається її відповідями. Експертні системи є першим етапом у створенні штучного інтелекту[111-148].


Інформаційне взаємодію з біржами праці.[edit]

Створення нового інформаційного суспільства супроводжується тим, що у інформаційному обміну про залучаються верстви українського суспільства, особливо це ж стосується молоді, зокрема і учнів старшої школи загальноосвітніх шкіл й ліцеїв, і навіть студентів всіх видів навчальних закладів. Питання можливості пошуку кандидатів на вакантну посаду шляхом звернення в навчальними закладами, причому навіть до студентів середніх курсів, вже ставиться деякими авторами, тим більше є певний досвіду у що така взаємодії.Повсюдне створення вузівських бірж праці, мають обов'язковий вихід до Інтернету, сприятиме ефективності працевлаштування молоді, оскільки він більш мобільна, ніж старше покоління. Понад те, надання молоді великих можливостей працевлаштування природним чином підвищить ймовірність перебування відповідного місця праці та, як наслідок, скорочує безробіття серед цієї групи населення і побудову зменшує соціальну напруженість у суспільстві.


МЕТОДИ ІНВЕСТОМЕТРІЇ ДЛЯ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ[edit]

Інвестування є одним із найбільш важливих аспектів діяльності підприємства, метою якого є динамічний розвиток. Здійснення інвестицій забезпечує економічний ріст та розвиток окремих підприємств і, одночасно, є передумовою росту економічного потенціалу держави в цілому. Стосовно даного визначення слiд мати на увазi, що завдання полягають не лише в тому, щоб виявляти закони та зв'язки, якi об'єктивнo iснують, а й описувати ix математичними методами. Економічна статистика акумулює всю iнформацiю про економiчнi процеси, що вiдбуваються в реальній економіці, та уособлює той практичний досвід який має підтвердити чи спростувати вiдновiднi економічні тeopiї. А пiд математико-статистичним інструментарієм розуміють не всю математичну статистику, а лише окремі її розділи: лiнiйнi моделi регресiйного аналiзу, аналіз часових рядів, побудову та аналіз систем одночасних рівнянь, пepeвipку статистичних гіпотез.

Інформаційна технологія безпекометрії в поліграфічному виробництві[edit]

Нанодрук може використовуватись для комп'ютерних екранів і стільникових телефонів. Ще одне застосування – інтеграція у вікна для освітлення кімнат виключно природним світлом, а також в автомобілебудуванні. В рамках цього проекту, італійська фірма ФІАТ піддала тестам цю технологію на новому дисплеї, інтегрованому безпосередньо у лобове скло автомобіля.Інженери європейського дослідницького проекту “НаПаніл” працюють над тим, щоб змінити склад скляних поверхонь за допомогою мікрометричних і нанометричних технологій з метою контролю світлопотоку.

Список використаних джерел[edit]

1. Беренс В. Руководство по оценке инвестиций: Пер. с англ.; перераб. и дополн. изд. / В. Беренс, П. М. Хавранек. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. – 528 с.

2. Бочаров В. В. Инвестиции / В.В. Бочаров. – СПб: Питер, 2004.– 288 с.

3. Борщ Л. М. Банківська система України в інвестиційній діяльності / Л. М. Борщ // Фінанси України. – 2003. – №5. – С. 512.

4. Бутузов В. М. Правові основи інвестиційної діяльності: Навч. посіб. / В. М. Бутузов , Л. І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 256 с.

5. Вовчак О. Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні / О. Д. Вовчак. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. – 544 с.

6. Вовчак О. Д. Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні: Автореферат дис. д. е. н. / О. Д. Вовчак. – Львів, 2006. – 38 с.

7. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства початку ХХІ століття / В. Геєць // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 14-18.

8. Градісов В. М. Інвестування: Навч. посіб. / В. М. Градісов, С. В. Кривченко , О. Є. Ісаєва. – К.: Центр навч. літератури. – 2004. – 164 с.

9. Грушко В. І. Економіко-правова сутність інвестиційної діяльності комерційних банків / В. І. Грушко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2005. – №79. – С. 6-10. – (Серія економ.).

10. Грушко В. І. Іноземні інвестиції як джерело поповнення фінансовими ресурсами / В. І. Грушко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2005. – №80. – С. 10-15. – (Серія економ.).

11. Гледстоун Девід. Інвестування венчурного капіталу: Детальний посібник з інвестування в приватні компанії для отримання максимального прибутку / Девід Гледстоун, Лаура Гледстоун; Пер. з англ. за наук. ред. Т. В. Герасимової. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 416 с.

12. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. П. Денисенко. – К.: Алерта, 2003. – 338 с.

13. Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций / М. И. Ример, А. Д. Касатов, Н. Н. Матиенко; Под. общ. ред. М. Римера. – СПб: Питер, 2005.– 480 с.

14. Дугин И. М. Роль банковской инвестиции в реализации политики экономического роста: существующая практика и перспективы / И. М. Дугин // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми: ВВП «Мрія-1 ЛГД, УАБС, 2005». – Т. 8. – С. 161-163.

15. Дяченко О. Банки не виноваты. Направить банковские инвестиции в промышленность может только государство / О. Дяченко // Банковское обозрение. – 2004. – № 2. – С. 8.

16. Инвестиционный бизнес: Учеб. пособ. / Общ. ред. Яковец Ю.В. – М.: Изд-во РАГС, 2002.– 342 с.

17. Карчева Т. Моделювання інвестиційної діяльності банків / Т. Карчева // Вісник НБУ. – 2004. – № 10. – С. 11-13.

18. Кльоба Л. Г. Бізнес-план інвестиційного проекту / Л. Г. Кльоба // Вісник НБУ. – 2005. – №10. – С. 47-49.

19. Кльоба Л.Г. Класична школа політекономії про грошово-кредитну систему та банківську інвестиційну діяльність / Л. Г. Кльоба // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління: Збірник наукових праць. [Редкол.: відповідальний редактор Й.М. Петрович]. – Львів, 2007. – Вип. 579. – С. 115-120.

20. Кльоба Л.Г. Система управління банківською інвестиційною діяльністю / Л. Г. Кльоба // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2007. – Вип. 17.7. – С. 190-197.

21. Кльоба Л.Г. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю / Л. Г. Кльоба // Вісник НБУ. – 2007. – №10. – С. 40-44.

23. Кльоба Л. Г. Сприяння банків підприємствам у залученні іноземних інвестицій / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – №8. – С. 3-7.

24. Кльоба Л.Г. Маркетинг як важливий чинник здійснення інвестицій / Л. Г. Кльоба, О.Д. Вовчак // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - №7. – С.4-8.

25 Кльоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю. Монографія / Л. Г. Кльоба. [За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів: Тріада плюс, 2007.

26. Кльоба Л. Г. Фінансово-інвестиційні центри як інструмент підвищення ефективності транскордонного співробітництва України та Польщі / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – №5. – С. 13-17.

27. Кльоба Л. Г. Фінансово-інвестиційний супермаркет – перспективний проект розвитку АТ «Кредит Банк (Україна)» / Л. Г. Кльоба // Зовнішньоекономічний кур’єр. – 2006. – №1-2. – С. 27-28.

28. Кльоба Л. Г. Стан та інвестиційні перспективи ринку банківських металів в Україні / Л. Г. Кльоба, Л. М. Чиж // Інвестиції: практика та досвід. – 2006. – №7. – С. 22-24.

29. Кльоба Л. Г. Впровадження банками механізму сприяння підприємствам у залученні інвестицій / Л. Г. Кльоба, О. Д. Вовчак // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 24 26 жовтня 2007 р.). – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного економічного університету, 2007. – С. 294-296.

30. Кльоба Л. Г. Успіх залучення інвестицій залежить від ефективного маркетингу / Л. Г. Кльоба // Маркетинг та логістика: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-11 листопада 2006 р.). – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2006. – С. 133 134.

31. Кльоба Л. Г. Оптимізація податкового стимулювання банківської інвестиційної діяльності / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2006. – №12. – С. 23-24.

32. Кльоба Л. Г. Система збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC) – нові можливості для ефективного управління процесом залучення інвестицій / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – №18. – С. 20-21.

33. Кльоба Л.Г. Інвестиційна діяльність АТ «Кредит Банк (Україна) / Л. Г. Кльоба // Зовнішньоекономічний кур’єр. – 2005. – №1-2. – С. 31-32.

34. Кльоба Л.Г. Фінансово-інвестиційний супермаркет – перспективний проект розвитку банків / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – №21. – С. 27-28.

35. Крутик А.Б. Инвестиции в экономический рост предпринимательства / А. Б. Крутик, Е. Г. Никольская. – СПб.: Лань, 2000. – 544 с.

36. Кузнєцова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія / А. Я. Кузнєцова; Інститут економічного прогнозування НАН України [та ін.]. – Львів: Львів. банк. ін-т НБУ, 2005. – 367 с.

37. Лесечко М. Д. Інвестиційний клімат: теорія і практика: Монографія / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, О. М. Чемерис [та ін.]; За заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів: ЛФУ АДУ, 2001. – 160 с.

38. Лудченко Я. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навч. посіб. / Я. Лудченко. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2004. – 208 с.

39. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський [та ін.]; За ред. Д. С. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

40. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій / Б. Л. Луців. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с.

41. Луців Б. Л. Інвестиційний банківський портфель / Б. Л. Луців. – К.: Лібра, 2002. – 192 с.

42. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. / Т. В. Майорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

43. Матвієнко І. В. Банківське інвестиційне кредитування / І. В. Матвієнко // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 128–132.

44. Міжнародна інвестиційна діяльність / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

45. Мокій А. І. Основні напрями політики формування інвестиційного клімату в регіоні / А. І. Мокій. – Регіональна економіка. – 1999. - №3. – С.31-38.

46. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посіб. / А. С. Музиченко. – Кондор, 2005. – 406 с.

47. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2004. – 431 с.

49. Пересада А. А., Коваленко Ю. М. Фінансові інвестиції: Підручник / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.

50. Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

51. Портфельне інвестування: Навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

52. Пшик Б. І. Зарубіжний досвід інвестиційної діяльності банків та можливості його використання в українських умовах / Б. І. Пшик // Економічне зростання України: стан та чинники забезпечення: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2003. – С. 263-270.

53. Пшик Б. І. Інвестиційне кредитування: Навч. посіб. / Б. І. Пшик. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 291с.

54. Реверчук С. К. Інституційна інвестологія: Навч. посібник / С. К. Реверчук, О. Д. Вовчак, С. І. Кубів [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – 208 с.

55. Реверчук С. К. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посіб. / С. К. Реверчук, Н. Й. Реверчук, І. Г. Скоморович [та ін.]; за ред. д. е. н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с.

56. Рилєєв С. В. Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект: Автореферат дис. … к. е. н. / С. В. Рилєєв. – К., 2006. – 20 с.

57. Скоморович І. Г. Управління інвестиційними процесами в умовах формування ринкової економіки: Автореферат дис. канд. екон. наук. / І. Г. Скоморович. – Львів, 2000. – 20 с.

58. Ступницький В. В. Приватне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України (на прикладі малих підприємств): Автореферат дис. к. е. н. / В. В. Ступницький. – Львів, 2003. – 20 с.

59. Сухий О. О. Іноземне інвестування в ринковій трансформації економіки України: Автореферат дис. к. е. н. / О. О. Сухий. – Львів, 2003. – 20 с.

60. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій: Навч. посібник. / Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

61. Туріянська М. М. Концептуальні засади формування джерел інвестиційних ресурсів України: Дис. … д. е. н. / М. М. Туріянська. – Донецьк, 2005. – 421 с.

62. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю промис¬лового підприємства: Навч. посіб. / О. О. Удалих. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 292 с.

63. Федоренко С. В. Проблема залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України / С. В. Федоренко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1999. – № 2. – С. 57-59.

64. Шарп У. Ф. Инвестиции / Пер. с англ. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Бэйли. – М.: Инфра–М., 1997. – 1042 с.

65. Antonides G. An attempt at integration of economic and psychological theories of consumption / G. Antonides // Journal of Economic Psychology. 1989. vol. 10. – p. 77-99.

66. Hirt Y., Block S. Fundamentals ot Investment Management / Y. Hirt, S. Block. – Boston, 1993.

67. Northcoft D. Capital Investment Desigion-Marking / D. Northcoft. – London: Academic Press Inc., 1992. – 192 p.

68. Reilly K. Investments / K. Reilly. – New York, The Dryden Press, 1992. – 362р.

69.Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991 p.);

70.Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (2001 p.).

71.Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

72.Береза А. М. "Інформаційні системи і технології в економіці." // Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення // 2002 рік, 278с..

73.Вовчак І. С. "Інформаційні системи і технології в менеджменті." Навчальний посібник // 2001 рік // 256с

74.Пономаренко В. С. "Інформаційні системи і технології в економіці." - Навчальний посібник / 2002 рік - 356с.

75.Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем. / Навчальний посібник Київ КНЕУ 2001. - 216с.

76.Данилишин Б.М., Дорогунцов СІ., Міщенко B.C. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. — К.: ЗАТ "ШЧ ЛАВА", 1999.

77.Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. — Л.: Світ, 1993. — С. 43—44.

78.Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. Монографія., - Київ: Ніос, 1998.

79.Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К.: Либідь, 1996.

80.Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. — Одеса: Астропринт, 2001.

81.Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.

82.Економіко-математичне моделювання: За ред. О. Т. Іващука.; Навчальний посібник. —Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. — 704 с.

83.М. М. Баранкевич, В. Б. Антонів Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі: Навчальний посібник. — Дрогобич: Видавництво "Коло", 2009. — 348 с.

84.Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку в Україні. – К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 1999.

85.Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. — М.: Мысль, 1982.

86.Elwood F. Holton II, James W. Trott, Jr., 1996, Trends Toward a Closer Integration of Vocational Education and Human Resources Development, Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 12, No. 2, p7

87.E. Gaugler, W. A. Oechsler, W. Weber: Personalwesen. In: Handwörterbuch des Personalwesen. Hrsg. Gaugler/Oechsler/Weber, 3. Auflage, Stuttgart 2004, Sp. 1653

88.Hochspringen J. Berthel, F.G. Becker, Personalmanagement, 9. Aufl., Stuttgart 2010, S. 211 ff

89.Hochspringen R. Stock-Homburg, Personalmanagement, 2. Aufl., Wiesbaden 2010, S. 99 ff.

90.Hochspringen H.J. Drumm: Personalwirtschaft, 6. Aufl., Berlin/Heidelberg 2008, S. 195 ff.

91.Hochspringen J. Hentze, A. Kammel: Personalwirtschaftslehre 1, 7. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2001, S. 189 ff.

92.Ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_%28disambiguation%29 Матеріал з Вікіпедії , 2014.

93.Steuer, R.E. (1986). Multiple Criteria Optimization: Theory, Computations, and Application. New York: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 047188846X.

94.Sawaragi, Y.; Nakayama, H. and Tanino, T. (1985). Theory of Multiobjective Optimization (vol. 176 of Mathematics in Science and Engineering). Orlando, FL: Academic Press Inc.

95. Jürgen Branke, Kalyanmoy Deb, Kaisa Miettinen та Roman Slowinski (2008). Multiobjective Optimization: Interactive and Evolutionary Approaches (Lecture Notes in Computer Science). Springer..

95.A. Osyzka Multicriteria optimization for engineering design // Design Optimization С. 193-227.

96.Nakayama, Hirotaka; Yun, Yeboon; Yoon, Min. Sequential Approximate Multiobjective Optimization Using Computational Intelligence (Vector Optimization). Springer.

97.R. S. Rosenberg (1967). Simulation of genetic populations with biochemical properties. Ann Harbor: University of Michigan.

98.Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с.

99.Search_engine_optimization http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

100.Seo-optymizatsiia http://webko.com.ua/seo-optymizatsiia.html 2014

101. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів / П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич, О. І. Огірко, П. В. Луговий // Відбір і обробка інформації. – 2000. – №14 (90). – С. 151–156.

102. Афанасьєва О. Ю. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.13.06 “Інформаційні технології” / О. Ю. Афанасьєва. – Львів, 2011. – 36 с.

103. Афанасьєва О. Ю. Метод комп'ютерної візуалізації результатів експериментальних досліджень з використанням принципів когнітивної графіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “ Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології” / О. Ю. Афанасьєва. – К. 2003. – 22 с.

104. Афанасьєва О. Ю. Методи утаємлення інформації, що укривається в цифровому середовищі / О. Ю. Афанасьєва, Ю. М. Коростіль // Науково-методична конференція «Сучасні проблеми телекомунікації і підготовки фахівців в галузі телекомунікацій» (Національний університет «Львівська політехніка»). – Львів, 2008. – С. 23–24.

105. Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия / Л. И. Антропов. – М.: Высшая школа, 1975. – 560 с.

106. Возна М. Математична модель алгоритму "поштовх вперед - поштовх назад" / М. Возна // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: УАД, 1999. – № 34. – С. 212–216.

107. Гавенко С. Ф. Логістика в поліграфічному виробництві: Навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, Б. В. Дурняк, Р. С. Зацерковна. – Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. — 144 с.

108. Гавенко С.Ф., Мельников О. В. Оцінка якості поліграфічної продукції: Навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников, Ред.: Е.Т. Лазаренко; Укр. акад. друкарства. – Л.: Афіша, 2000. – 120 с.

109. Глушков В. М. Алгебра. Языки. Программирование / В. М. Глушков, Г. Е. Цейтлин, Е. Л. Ющенко. – К.: Наук. Думка, 1978. – 320 с.

110. Глущак Ю. І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні / Ю. І. Глущак, О. І. Огірко // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. – Львів: УАДУ при Президенті України. – Львів, 2002. – С. 64 – 67.

111. Грицык В. В. Распараллеливание алгоритмов обработки информации в системах реального времени / В. В Грицык. – К.: Наук. думка, 1981. – 261 с.

112. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Київ: Освіта України, 2006. – 366 с.

113. Денисенко В. В. Інформаційно-комунікаційні технології і навчально-виховний процес / В. В. Денисенко // Інформатика в школі. – Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа»», 2009. – №4. – С. 2-4.

114. Джала Р. Визначення параметрів подвійного електричного шару для моделювання корозії на межі метал-електроліт / Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, О. Чабан // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Вид. НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 694. – C. 370-376.

115. Джала Р. М. Основи обстеження і контролю корозійного стану підземних трубопроводів. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. посібник: Під ред. В. В. Панасюка. Том 11: Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів / Р. М. Джала. – Львів: Сполом, 2009. – С. 143–184.

116. Дмитрах І. М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. – Львів: Ред. журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів», 1999. – 342 с.

117. Дорошенко А. Ю. Алгеброалгоритмічні основи програмування / А. Ю. Дорошенко, Г. С. Фінін, Г. О. Цейтлін. – К.: Наук.думка, 2004. – 457с.

118. Дурняк, Б. В. Системний аналіз та оптимізація параметрів книжкових видань: Моногр. / Б. В. Дурняк, І. В. Піх, В. М. Сеньківський. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. — 197 с.

119. Дьяконов В. П. Системы символьной математики Mathematica 2 и Mathematica 3. — М.: «СК-ПРЕСС», 1998. — С. 320.

120. Дьяконов В. П. Техника визуализации учебных й научных задач с применением системы класса МаthСАD. Информационные технологии / В. П. Дьяконов, И. В. Абраменкова. – М.: Нолидж, 1998. – 39 с.

121. Енергія активації деформованого металу поблизу вершини корозійної каверни / Джала Р. М., Юзевич В. М., Мельник М. І., Семенюк О. М. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький Національний технічний університет. – Луцьк: Вид. ЛНТУ. – 2011. – № 31. – C. 114-119.

122. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ирина Гелиевна Захарова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с.

123. Кучеров Д. П. Алгоритм адаптивного термінального управління потрійним інтегратором / Кучеров Д.П., Василенко О.В., Іванов Б.П. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 2. – С. 22-27.

124. Кучеров Д. П. Синтез адаптивных систем терминального управления: монография / Д. П. Кучеров, В. В. Камишин // АПН Украины, Центр. НИИ вооружения и воен. техники Вооруж. Сил Украины. – К.: Інфосистем, 2010. – 232 с.

124. Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1972. – 831 с.

125. Лукович В. В. Розрахунок параметрів катодного захисту магістрального трубопроводу / В. В. Лукович. – Київ, 2011. – 47 с. – (Препр. / НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича).

126. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 298 с.

127. Назаркевич М. А. Методи підвищення ефективності поліграфічного захисту засобами Ateb-функцій / М. А. Назаркевич. – Львів: Вид-во НУ "Львів. політехніка", 2011. – 186 с.

128. Назаркевич М. А. Автоматизовані видавничо-поліграфічні процеси: навч. посіб. / М. А. Назаркевич. – Львів. 2010. – 98 с.

129. Овсяк В. К. Синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів керування електроприводом друкарської машини / В. К. Овсяк А. М. Назаркевич // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Прикладна математика. – 1999.– № 364. – С. 105 – 110.

130. Овсяк В. Алгоритми: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності / В. Овсяк. – Львів: Світ, 2001. – 160 с.

131. Овсяк В. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем: Навчальний посібник / В. Овсяк, В. Бритковський, О. Овсяк, Ю. Овсяк. – Львів: УАД, 2001. – 141 с.

132. Огірко О. І. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів / П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич, О. І. Огірко, П. В. Луговий // Відбір і обробка інформації. – 2000. – Вип. 14(90) – С. 151-156.

133. Огірко О. Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів / О. Огірко // Автоматика. – 2000. – Т.6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000. – С. 138 – 140. 134. Огірко О. І. Алгебра алгоритмів та інформаційні технології / О. І. Огірко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohirko2008.narod.ru/ C.7. навч. посіб. для студ. вузів. – 80 Min / 700 МВ. –Львів. УАД. 2012

135. Огірко О. І. Інформаційна технологія корозіометрії оцінювання об’єктів із сталі / О. І. Огірко // Поліграфія і видавнича справа . – 2012. – № 4 (60). – С. 140–152.

136. Огірко О. І. Інформаційні системи в оперативній поліграфії : навчальний посібник / Т. Й. Гаранько, О. І. Огірко. – Львів: Університет «Львівський Ставропігіон». – 2011. – 174 с.

137. Огірко О. І. Інформаційні технології: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/inftechnolog/home Навч. посіб. для студентів вузів.– 80 Min / 700 МВ. –Львів. УАД. 2012.

138. Огірко О. Комп’ютерна реалізація алгебри алгоритмів / О. Огірко // Комп'ютерні технології друкарства. – 2000. – № 5. – С. 200–205.

139. Огірко О. І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №.48276. Україна.Інформаційна технологія визначення енергетичних характеристик поверхневих шарiв металів з використанням алгебри алгоритмів.-17 C. Авторське майнове право належить Огірко О. І. Зареєстровано в м. Київ, 14. 03. 2013.

140. Огірко О. І. Корозіометрія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=cprWSweLEiA Навч. посіб. для студ. вузів.– 80 Min / 700 МВ. –Львів. УАД. 2012.

141. Огірко О. Модель комп’ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів / О. Огірко // Комп'ютерні технології друкарства. – 2001. – № 6. – С. 93–97.

142. Огірко О. Модель системи генерації програм СКАНЕР / О. Огірко // Комп'ютерні технології друкарства. – 2001. – № 6. – С. 42–48.

143. Огірко О. Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах / П. Сопрунюк, В. Юзевич, О. Огірко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2000. – Т. 2, № 1. – C. 726-730.

144. Огірко О. І. Алгебра алгоритмів та інформаційні технології . : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ohirko.io.ua/ Львів. УАД. 2012.

145. Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції / О. Огірко // Комп’ютерні технології друкарства. – 2000. – № 5. – С. 296–303.

146. Огірко О. І. Мультимедійно інформаційні технології корозіометрії / О. І. Огірко / Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2012. – С. 57.

147. Огірко О. І. Комп’ютерне та програмне забезпечення математичного моделювання: навчальний посібник. / О. І. Огірко, Л. М. Ясінська, М. Ф. Ясінський. – Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2004 – Т. 1. – С. 1-22.

148. Огірко О. І. Математичне моделювання та інформаційних технології електронних таблиць / О.І. Огірко, Л. М. Ясінська, М. Ф. Ясінський – Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2004 – Т. 1. – С. 23-34.

" Інформаційні технології безпекометрії " для студентів старших років навчання. Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Автори - Огірко І.В. Огірко О. І. доцент, канд. техн. наук