ఘోషణలు

From Wikiversity

ఘోషణలు[edit]

అగస్ట్ ౨౦౧౮[edit]

చైనీజ్ వికివర్సిటి ప్రారంభించబడినది.

అగస్ట్ ౨౦౧౮[edit]

హిందీ వికివర్సిటీ ప్రారంభించబడినది.

జులై ౨౦౧౭[edit]

4 : meta discussion about moving betawikiversity to Incubator (v3) బెటా వికివర్సిటీ ని ఇంక్యుబేటర్ కి తరలింపుపై చర్చ: ఇంక్యుబేటర్ లో ఎటువంటి మార్పులు పట్టుకొని రావాలి అనే అంశం పై చర్చ.

జూన్ ౨౦౧౭[edit]

భాషా సమితి హిందీ వికివర్సిటీయొక్క హోదా అర్హత నుండి అమోదయోగ్యానికి మార్చిబడినది.

మార్చ్ ౨౦౧౭[edit]

అనువాదోపకరణము యోజించబడినది.

March 2016[edit]

poll until March 31: What to do with this proposal? (on: proposal below for moving to Incubator)

January 2016[edit]

Request for a repeat of the two announcements below, noting that this could possibly happen / specific implementation is being discussed.

September 2014[edit]

23 : voice your opinion about moving betawikiversity away to Incubator (v2)

June 2013[edit]

25 : voice your opinion about moving betawikiversity away to Incubator

February 2013[edit]

6 : The Korean Wikiversity is now open.

March 2012[edit]

27 : The Slovene Wikiversity is now open.

July 2011[edit]

12 : The Arabic Wikiversity is now open.

November 2010[edit]

21 : The Svenska Wikiversity is now open.

July 2010[edit]

9 : at Wikimania 2010 there are presentations about Wikiversity

March 2010[edit]

19 : Want to take part in developing a five-year (2010–2015) strategic plan for the Wikimedia movement? See what people have in mind for Wikiversity.

November 2009[edit]

9 : The Russian Wikiversity has been approved and is now open

April 2009[edit]

6 : The Finnish Wikiversity is now open.

February 2009[edit]

3 : You may check on the States of Wikiversities. Thanks be to User:Crochet.david.

January 2009[edit]

11 : The Finnish Wikiversity has been approved!
1 : Contribute to the International Year of Astronomy!

October 2008[edit]

26 : The decision about the Closure of Beta Wikiversity was no consensus with a majority against closure

September 2008[edit]

09 : Wikimania 2009 - do you want to present your project?

August 2008[edit]

24 : Wikiversity the Movie - Coming soon to a wiki theater near you - Join the preparations
17 : Contribute to the International Year of Languages!
15 : English Wikiversity celebrates the Wikiversity Day. Take part!

May 2008[edit]

27 : It has been proposed that Beta Wikiversity be closed and our work be split across Meta Wikimedia and Incubator Wikimedia. Your opinions may decide the fate of this project.
26 : Czech, Japanese and Portuguese Wikiversity projects are open.
? : Do you want to join meeting about "Learning on Wikiversity"?
9 : Wikipedia Signpost: interview about English Wikiversity published here