Command Prompt

From Wikiversity

Command Prompt là giao diện dòng lệnh (CLI) được cung cấp với hệ điều hành Microsoft. Các hoạt động này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để truy cập vào dấu nhắc lệnh từ máy tính để bàn Windows.

Đọc thêm[edit]

Hoạt động[edit]

Tham khảo[edit]