ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ

From WikiversityWelcome

ਟੀਚਾ[edit]

ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋ ਤੈਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ:

  1. ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਖੋਜਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
  2. ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ.

ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੂਚਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ[edit]

The greatest problem facing authors of digital educational resources is (il)legal use of images. Publishers, both electronic and paper-based, are constantly bombarded with submissions and uploads which have to be rejected or cleansed for image copyright reasons, and image copyright infringement is rampant in schools. [1]

This is an absurd situation. It is absurd because in the last few years, the availability of well-documented, re-usable and redistributable media resources from the internet has mushroomed. Wikimedia Commons offers in excess of 2500000 (two-and-half-million) legally re-usable, subject-related and excellently categorised images. Flickr offers another 60000000 (sixty million) legally re-usable images, albeit less well categorised and not always so obviously subject-related. With resources such as these, nobody needs to be illegally using images.

The Educational Media Awareness Campaign seeks to address this problem. The Campaign will combine the use of galleries of featured re-usable images, case studies on finding suitable media, lists of recommended internet media repositories, and tutorials on image licencing and documentation. In particular, the Campaign will usually seek to introduce educators to the educational use of Wikimedia Commons.

ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ ਯਤਨ[edit]

The Educational Media Awareness Campaign is a Wikiversity Outreach subproject which seeks to involve and coordinate with other educational and media sites.

ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ[edit]

The campaign's galleries currently include 100 selected and featured images, spread across 12 subjects of the typical school curriculum. The 100 images are carefully captioned and linked to sources of 1000's of related images, so that they can serve as entry points for educators. The 100 images are also divided into a number of dynamic pages so that they can feature on wikis as "pictures of the day", with a fresh picture each day. These rotating or dynamic page sections are available both for the whole collection and for each of the 12 constituent subjects.

ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ[edit]

ਹਵਾਲੇ[edit]

  1. BBC News (March 2008): "Schools using photo images downloaded from the internet on their websites are being warned they could face huge bills in unpaid copyright fees...."

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[edit]