Hoán chuyển tích phân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phép toán giải tích của một tích phân xác định dùng trong việc Hoán chuyển hệ tóan . Co 2 lọai hóan chuyển sau Hoán Chuyển LaplaceHoán Chuyển Fourier

Hệ thời gian Hệ Laplace Hệ Fourier Hệ Góc độ


Hoán Chuyển Laplace[edit]

Hoán Chuyển Laplace chuyển hệ từ hệ thời gian thực sang hệ số phức

.

Thí dụ


Hoán Chuyển Fourier[edit]

Hoán Chuyển Fourier , chuyển hệ từ hệ thời gian thực sang hệ số ảo

.

Thí dụ