IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid/Õpijuhis

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tagasi kursuse esilehele

NBǃ KUUPÄEVAD ON VIIMASE TOIMUMISKORRA OMAD KEVADEST 2019 - JÄRGMISEL RINGIL TULEVAD UUED.

Kursuse eesmärgid[edit]

Käesolev kursus on põhiosas e-vormis variatsioon IT Kolledžis juba traditsiooniliseks saanud statsionaarõppe kursusest ning selle eesmärgiks on anda osalejatele laiapõhjalised teadmised IT seostest ümbritseva maailmaga ning mõjust sellele (käsitletavad teemad hõlmavad IT eetilisi ja juriidilisi küsimusi, tehnikaajalugu ja -kultuuri, filosoofiat jm). Sihiks on panna osaleja mõtlema oma tegevuse laiemate tulemuste üle ning kujundada IT-inimesele vajalikke hoiakuid.

Oodatavaks tulemuseks on käsitletavate teemade parem tundmine kursuse läbinute poolt, samuti töökogemus Wikiversity-põhiselt e-kursuselt. Täpsemad õpiväljundid on sõnastatud allpool.

 • Teadmised eriala põhimõistetest - aine läbinu omab ülevaadet IT arenguloost, tarkvara ja võrgusisu õiguslikest regulatsioonivahenditest (autoriõigus, litsentsid jne), tunneb IT-ga seotud eetilisi probleeme ning erialast tehnokultuuri.
 • Uurimis-, arendus- ja loometööoskused - aine läbinu on saanud põhiteadmised ja mõningase kogemuse kirjalike tööde koostamisest ja retsenseerimisest, samuti Web 2.0 vahendite kasutamisest nende tegevuste juures.
 • Hoiakud ja väärtushinnangud - aine läbinu teadvustab endale IT ühiskondlikku mõõdet ja eetilisi norme ning suudab näha end erialase kultuuri kontekstis.

Märkusː see kursus on viimastel aastatel teinud läbi erinevaid pöördeid, viimati 2017. aasta sügisel, kui IT Kolledž liideti Tehnikaülikooliga. Kursus on kavas IT süsteemide arendamise ja administreerimise erialade kaugõppes (ainekoodiga ICY0004, nagu statsionaarõppes) ning liitumise järgselt magistritasemele liikunud Infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekaval (ainekoodiga ICM̹0001). Kursuse õpetamine Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis on üldiselt lõppenud - tagantjärele "sabatajad" võetakse jutule, kuid peavad kursuse arvesseminekuga seonduvad organisatoorsed küsimused ise ära lahendama.

Kursusel vajatavad töövahendid[edit]

 • ajaveeb ehk blog(i) - võib kasutada olemasolevat (sel juhul tuleks teha kursusele omaette teema või silt) või teha uue, Algajale sobib https://www.wordpress.com või https://www.blogger.com . NB! Ajaveeb peab võimaldama postituste jälgimist RSS-voo abil!
 • Nabble'i kasutajakonto
 • Skype (vajaduse korral)
 • e-post (varuvariandina)


NB! Osalejate nimed ja ajaveebiaadressid võiks lisada kasutajate lehele.

Kuidas töö käib?[edit]

Loengukonspekt[edit]

Iga nädala jaoks on mõeldud üks teema, mis tuleks nädala alguses läbi lugeda. Konspekti lugemine eraldi punkte ei anna, kuid annab infot, mõtteid ja ideid.

Ajaveebiartiklid[edit]

Iga teema kohta tuleks kirjutada üks ajaveebipostitus (arvestusliku mahuga ca 0,5 - 1 lk) nädala teksti lõpus etteantud teemal. Iga nädala postitus annab kuni 3 punkti, seega kokku on võimalik saada kuni 45 punkti.

NB! Et inimesed liiga hilja ei ärkaks, tuleb ajaveebi kirjutada iga nädal. Iganädalane tähtaeg on reede keskpäev (12.00).

Foorumiarutelu[edit]

Igaüks peaks endale tegema kasutajakonto Nabble'is asuvasse kursuse foorumisse ja postitama iga nädal kas teistele arutamiseks mõne huvipakkuva küsimuse nädala teema kohta või võtma sõna teiste poolt püstitatud teemades (seega võib kirjutada olemasolevatesse teemadesse või luua uue). Iga nädala eest läheb arvesse kuni kaks postitust (1 postitus = 1 punkt; lubatud on kirjutada ka rohkem, aga punkte saab kuni 2 eest) ning võib saada kuni 2 punkti, kokku 2 x 15 = kuni 30 punkti.

Lisaks kursuse teemafoorumile on sealsamas olemas ka muude teemade foorum (mistahes muude arutelude tarbeks - näiteks "Kes laupäeval Tartu poole sõidab?" vms) ning kursuse majapidamise foorum (õppetöö-alasteks teadeteks ning selle korralduse arutamiseks), kuhu postitamine aga eraldi punkte ei anna.

NB! Foorumis oleks hea esineda enda (vähemalt ees-) nimega (nimekaimude korral võiks lisada perenime algustähe vmm, näiteks KalleK) - nii on suure rahvaarvu juures seda kõige lihtsam jälgida!

Wiki-põhine rühmatöö[edit]

See on sisuliselt alternatiiv eksami sooritamisele - punkte saab sama palju (kuni 30 punkti) ning korraliku nädalatööde tegemise juures võib tugeva lõpphinde saada. Töö kirjutatakse 4-5-liikmelistes rühmades ning lisaks lõpptulemusele on üheks positiivseks väljundiks ka rühma koostöö harjutamine (seda võiks teha erinevate e-kanalite kaudu).

Tähelepanuksː

 • Rühma koostamiseks ja töö teema valikuks on aega kolm esimest nädalat. Seega tuleks rühmatöö valijatel registreerida enda teema ja rühma nimekiri õppejõu juures (e-post sobib) reedeks, 22. veebruariks. Rühmatöö viide tuleks lisada tööde lehele.
 • Teema peaks olema mingitpidi seotud õppeainega - kuna aga selle profiil on lai, siis on ka teemavalik laialdane (rusikareegelː peaks olema seotud a) IT ja b) inimestega). Kui teema tõesti ei sobi (kaugelt liiga suur või väike, täiesti teine "ooper" vms), palub õppejõud uue teema valida.
 • Maht on orienteeruvalt 2-3 lk rühmaliikme kohta - seega 4 inimest võiks kirjutada 8-10 lk töö (arvesse läheb põhiosa pikkus, mitte tiitellehed jms vormistus). Joonlauaga mõõtma ei hakka, aga selgelt alamõõduline looming saab vähem punkte,
 • Töö võiks kirjutada IT Kolledži wikisse, varuvariandina võib kasutada erinevaid muid wikisid (Wikidot, Wikispaces, mõni enda wiki vmm). Ent sel juhul tuleb veenduda, et õppejõud on töö asukohast informeeritud.
 • Töö peab valmima eelviimase nädala lõpuks ehk reedeks, 17. maiks - viimasel nädalal saavad kurjad(ʔ) kaaskodanikud seda siis retsenseerida.
 • Töö peab järgima häid akadeemilisi tavasid - olema korrektses keeles, piisavate algallikatega ning nendele viitamise süsteemiga (süsteemi valik on vaba - Vancouver, APA, MLA, Harvard vmm; vt. ka https://akadeemia.kakupesa.net/viitamine.php). Tiitellehte ei ole vaja, piisab korralikest pealkirjadest. Illustratsioonide kasutamine on teretulnud, ent mitte kohustuslik (ja igasuguse materjali puhul tuleb järgida õigusnõudeid).

Rühmatöö arvustus[edit]

Igaüks võiks kirjutada ühe rühmatöö kohta (milles ta ise ei osalenud) arvustuse ehk retsensiooni. Arvustuse kirjutab igaüks individuaalselt (s.t. see ei ole rühmatöö) ning see on eristaatuses ajaveebipostitus, mis annab tavalise 3 asemel 5 punkti (seepärast tasub see ära teha, kuigi rangelt kohustuslik ei ole - ka need, kes ise rühmatööd ei teinud, võivad teiste omi lugeda ja arvustada). Kirjutatakse siis, kui rühmatööd on valmis, ehk kursuse viimasel nädalal (17.-24. mail). Hinnata võiksː töö teemavalikut ja vaatenurka, käsitluse põhjalikkust, allikaid ja viitamist, keelt ja vormilist korrektsust...

Raamatuarvustus[edit]

Veel üheks võimalusest punkte teenida on lugeda ja retsenseerida mõnd ainekohast raamatut (üks võimalik nimekiri on siin). Esitada võib ühe retsensiooni (s.t. asi on vabatahtlik), mille eest võib saada kuni 5 punkti. Retsensiooni on kõige lihtsam esitada ajaveebis (põhimõtteliselt on lubatud ka e-kirjaga saatmine). Orienteeruv pikkus võiks olla 0,5-1 lk. Esitada saab kuni eelviimase nädala lõpuni ehk 17. maini.

Preemiapunktid[edit]

Et panna rahvast natuke ka teiste kirjutisi lugema, on võimalik ühe tuntud telesaate eeskujul anda kursuse jooksul ühele kaaslasele 5 lisapunkti (NBǃ see ei ole kohustuslikǃ). Vastav soov tuleb e-kirjaga saata õppejõule - seal tuleks mainida, kellele punktid lähevad, millise kirjutise eest ning paari lausega ka põhjendus, miks preemia antakse. Üks osaleja võib saada kuni 10 preemiapunkti - kui selgub, et adressaadil on juba limiit täis, siis annab õppejõud sellest teada (punktid kaduma ei lähe, need võib sel juhul suunata kellelegi teisele). Preemiapunkte saab anda kuni eelviimase nädalani ehk 17. maini.

Valik on suur...[edit]

Kuna punktiteenimisvariante on väga palju, siis võib igaüks enda jaoks kaaluda erinevaid kombinatsioone, mida teha (ajaveeb ja rühmatöö, foorum koos arvustuste ja eksamiga jne). Tõsises ajahädas inimeste jaoks on seega süsteem üsna paindlik, ent siiski oleks tungiv soovitus osaleda kogu õppetöö jooksul (eriti ajaveebi ja/või foorumi näol) - nii on kursusest saadav efekt kõige suurem, kuna inimesi on palju ja kogukonnana õppimine annab reeglina parima tulemuse (erinevalt traditsioonilisest tudengi sündroomist stiilis "kolm päeva enne eksamit hakkan õppima, kolm päeva peale eksamit ei mäleta kogu asjast muhvigi"). ː)

Punktide edastamine[edit]

Iseseisva IT Kolledži ajal oli selle kursuse punktiseisu jooksev edastamine lihtne - selleks sobis seal kasutatud rakenduskõrgkoolide ühine ÕIS, mis võimaldas õppeaine punktisüsteemi väga paindlikult määrata. TTÜ alla minekuga tekkis siin rida probleeme - näiteks ei võimalda TTÜ ÕIS saada mitte mingit ülevaadet kuni "punase joone" ehk õppetööalaste liikumiste lõpu päevani (sel semestril 11. veebruaril), mil deklaratsioonid kinnitatakse ning ÕISi tekib osalejate nimekiri.

Seetõttu ilmuvadki kursuse esimesed jooksvad töötulemused koos tagasisidega alles kolmanda nädala lõpus ehk 15.-16. veebruaril - sealt edasi aga loodetavasti iganädalaselt. Tagasiside ilmub kursuse foorumisse Majapidamise rubriiki, punktiseisu hakkame selgi korral avaldama parooli alla pandud PDF-tabeli kujul (aadressi ja parooli saab avaloengus või vajadusel hiljem e-kirjaga õppejõu käest).

Iganädalane punktiseis peaks ilmuma hiljemalt laupäeva õhtuks - võimaluse korral varem, ent kuna rahvast on kursusel palju, siis alati ei pruugi reede õhtuks jõuda.

Eksam ja hindamine[edit]

Eksamiga (mis positiivse tulemuse saavutamisel eelneva tööga võib põhimõtteliselt ka tegemata jääda) võib teenida kuni 30 punkti. Eksamiks on kaks varianti:

 • Suuline kiireksam - arvuti kuvab ekraanile juhuvalikuga 10 konkreetset küsimust, mis pärinevad nädalateemadest. Paar minutit mõtlemiseks ning siis vastab eksamineeritav vabas järjekorras nii paljudele kui suudab. Iga küsimuse täisvastus annab 3 punkti, mittetäielike eest saab vähem.
 • Kirjalik essee-eksam - arvuti kuvab ekraanile juhuvalikuga 3 esseeteemat. Eksamineeritav valib neist ühe ning kirjutab sel teemal ca 1,5 tunniga umbes 2-lk kirjatöö (arvestatud on ühekordse reavahega 12-punktilist Times New Roman-stiili; võib muidugi ka muud kasutada, kuid siis võib vajalik maht muutuda). Eksamiks võib kasutada isiklikku arvutit, kuid loodame saada eksamiks kasutusse ka arvutiklassi.

NB! Eksami punktid lisatakse olemasolevale - ka 0-punktine eksam ei kukuta ainest läbi, kui eelnevalt kogutud punktisumma ületab 51.

Kuna osalejaid on väga palju, siis eelistatav oleks suurema osa rahvaga essee kirjutada, aga mingi osa huvilisi võib ka lühivarianti teha.

Hindamissüsteem on tüüpiline:

 • 91 ja enam - 5
 • 81-90 - 4
 • 71-80 - 3
 • 61-70 - 2
 • 51-60 - 1
 • alla 51 - 0

Kursuse kalender[edit]

 • 01.02 - avaloeng, kursuse õppetöö ametlik algus
 • 11.02 - punane joon, osalejate selgumine
 • 15.02 - tagasiside algus
 • 22.02 - rühmatööde kirjutajate selgumine, rühmade moodustumine
 • 17.05 - rühmatööde, raamaturetsensioonide ja preemiapunktide tähtaeg
 • 24.05 - rühmatöö retsensioonide tähtaeg, kursuse põhiosa lõpp
 • iga reede (08.02 - 24.05) kell 12.00 - nädalatööde (ajaveeb, foorum) tähtaeg.

Eksami aeg ja koht selgub kursuse lõpus.


Tagasi kursuse esilehele