Javascript/Điều kiện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mệnh lệnh javacript dùng trong việc xét điều kiện để thực thi một việc bao gồm

  1. If
  2. If .. else
  3. Điều_kiện ? biểu_thức_đúng : biểu_thức_sai