Javascript/Điều kiện

From Wikiversity

Mệnh lệnh javacript dùng trong việc xét điều kiện để thực thi một việc bao gồm

  1. If
  2. If .. else
  3. Điều_kiện ? biểu_thức_đúng : biểu_thức_sai