Javascript/Điều kiện/If

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

<script language="JavaScript">
  if (biểu_thức_1)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
  }
</script>

Thí Dụ[edit]

<script language="JavaScript">
  if (biểu_thức_1)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
  }
</script>