Nhiệt truyền

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quá trình tương tác giửa nhiệt và vật qua 3 giai đoạn Nhiệt cảm , Nhiệt dẫn , Nhiệt phóng xạ

Nhiệt cảm[edit]

Nhiệt cảm là một giai đoạn của quá trình Nhiệt truyền . Trong quá trình này, nhiệt tạo ra thay dổi nhiệt độ trên vật

  • Thay đổi nhiệt trên vật
  • Năng lượng nhiệt cảm
  • Khối lượng vật
  • Nhiệt cảm riêng
  • Nhiệt độ

Khả năng hấp thụ nhiệt của vật tùy thuộc vào Màu sắc cùng với Độ dày của vật . Vật có màu tối và độ dày mỏng sẻ dể hấp thụ năng lượng nhiệt . Thí dụ như quần áo mỏng có màu tối mau khô hơn quần áo dày có màu sáng

Ký hiệu nhiệt cảm

≈≈

Nhiệt dẫn[edit]

Nhiệt dẫn là một giai đoạn của quá trình Nhiệt truyền . Trong quá trình này, nhiệt dẫn của vật đạt đến mức cao nhất ở Tần số ngưỡng fo và phát ra Quang tuyến nhiệt quang của ánh sáng thấy được có

Vậy,

Có mức năng lượng lượng tử

Của một lượng tử

Ký hiệu

≈≈==

Nhiệt phóng xạ[edit]

Nhiệt dẫn là một giai đoạn của quá trình Nhiệt truyền . Trong quá trình này, nhiệt dẫn của vật đạt đến mức cao nhất ở Tần số ngưỡng fo và phát ra Quang tuyến nhiệt quang của ánh sáng thấy được có

Vậy,

Có mức năng lượng lượng tử

Của một lượng tử

Ký hiệu

≈≈==