Sinh học 12

From Wikiversity

Di truyền học[edit]

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể

Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Chương 5: Di Truyền Học Người

Tiến hóa[edit]

Chương 1: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

Sinh thái học[edit]

Chương 1: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

Chương 2: Quần Xã Sinh Vật

Chương 3: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Lưu ý: những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!