Từ trường

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một môi trường của các đường lực từ bao quanh lấy vật dẩn điện . Điện trường có ký hiệu B . Cường độ từ trường có ký hiệu E đo bằng đơn vị

Từ trường cuả dẩn điện[edit]

Dẩn điện Từ trường Từ cảm
Cộng dây thẳng dẩn điện Manoderecha.svg
Vòng tròn dẩn điện Magnetic field of wire loop.svg
Cuộn từ cua N vòng tròn dẩn điện Basic Inductor with B-field.svg