Tam pháp ấn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tam pháp ấn : Vô minh - Vô thường - Vô ngã nghia la

  • Vô minh (zh. 無明, sa. avidyā, pi. avijjā, bo. ma rig-pa མ་རིག་པ་) có nghỉa u mê, không thấu hiểu . Vô minh là yếu tố đầu tiên trong nguyên lý Duyên là những nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi (sa. saṃsāra).
  • Vô thường (無常; sa. anitya; pi. anicca) là một thuật ngữ trong đạo phật dung để ám chỉ Sự việc không theo lẽ thường . Vô thường là một trong ba pháp ấn (Tam pháp ấn, sa. trilakṣaṇa) của tất cả sự vật. Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện
  • Vô ngã (無我, sa. anātman, pi. anattā), là một trong Ba pháp ấn (sa. trilakṣaṇa) Tam Pháp Ấn của sự vật theo Phật giáo. Vô ngã nghỉa là Không lối . Mọi vật do duyên mà có bất sinh bất diệt Nghĩa là sự hiện hửu của mọi vật là do duyên sinh khởi phát không tự có mà cũng không tự biến mất