Hàm số lượng giác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hàm số lượng giác co ký hiệu . . .

Thí dụ[edit]

Hàm số lượng giác

Đồ thị

Cos.svg

Sin.svg

Tan.svg

Cotan proportional.svg

Sec.svg

Cosec proportional.svg