Hình tứ giác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Six Quadrilaterals.svg

Hình tứ giác là hình có 4 điểm , 4 cạnh, 4 góc với tổng số góc bằng 360o

4 điểm A,B,C,D
4 cạnh AB,BC,CD,DA
4 góc
Tổng số góc bằng 360o


Hình tứ giác đặc biệt

Geometrie carre.pngRectangle Geometry Vector.svgRhombus (polygon).png:Parallelogram.svgTrapezoid.svg