Ngôn ngữ lập trình

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ máy tính dùng trong việc lập trình tạo ra chường trình máy tính.

Ngôn ngữ lập trình Web[edit]

Ngôn ngữ Lập trình tạo trình ứng dụng[edit]

Xem thêm[edit]