Jump to content

Phân số

From Wikiversity

Phân số được dung trong việc cho biết ti lệ của 2 số, thương số của phép toán chia của 2 sổ, phần tử của một vật lượng. Phân số là số có dạng

Với

a - Tử số
b - Mẫu số


, khi
, khi
, khi


, khi
, khi