Phóng xạ phân rã vật

From Wikiversity

Phóng xạ vật là một quá trình của vật không bền trở thành vật bền bằng cách giải tỏa nhiệt dưới dạng quang tuyến nhiệt điện từ.

≈≈≈≈≈ 150px


Phóng xạ nguyên tố[edit]

Marie Curie khám phá vật chất không bền do có tương tác với quang tuyến nhiệt như Uramium phân rã để trở thành vật chất bền tạo ra phóng xạ alpha. Henri Becquerel khám phá cho thấy vật chất đồng vị không bền do có tương tác với quang tuyến nhiệt như Carbon phân rã để trở thành vật chất bền tạo ra phóng xạ beta.

Phóng xạ Alpha[edit]

Phóng xạ alpha được tìm thấy từ phóng xạ phân rã của vật chất phóng xạ như Uranium cho ra vật chất Thorium và luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thấy được. Phóng xạ alpha có khả năng đi sâu vô vật và đi lệch hướng (hướng xuống theo hướng cực nam của nam châm) khi đi qua từ trường của nam châm.


Phóng xạ nguyên tố Nguyên tố vật chất Công thức toán
Phóng xạ alpha Ur --> TH + phóng xạ alpha Phóng xạ alpha tạo ra luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thấy được

Phóng xạ Beta[edit]

Phóng xạ alpha được tìm thấy từ phóng xạ phân rã của vật chất đồng vị Carbon cho ra vật chất Nitrogen và luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thấy được. Phóng xạ beta có khả năng đi sâu vô vật và đi lệch hướng khi đi qua từ trường của nam châm.


Phóng xạ nguyên tố Nguyên tố vật chất Công thức
Phóng xạ beta C --> N + phóng xạ beta


Phóng xạ beta tạo ra luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc nhanh bằng vận tốc ánh sáng thấy được
Phóng xạ Gamma[edit]

Phóng xạ gamma được tìm thấy từ phóng xạ phân rã của điện tử âm va chạm nhau tạo ra luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thấy được. Phóng xạ gamma có khả năng đi sâu nhất vô vật và đi lệch hướng (đi lệch hướng lên theo hướng cực bắc của nam châm) khi đi qua từ trường của nam châm.


Phóng xạ phân rã Nguyên tử vật chất Công thức toán
Phóng xạ gamma e --> e + Phóng xạ gamma Phóng xạ beta tạo ra luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc nhanh bằng vận tốc ánh sáng thấy được
có khả năng đi sâu vô vật và đi lệch hướng lên khi đi qua nam châm từPhóng xạ gamma


Phóng xạ nguyên tố khi tương tác với vật có khả năng đi sâu vô vật. Phóng xạ alpha không có khả năng đi sâu vô vật. Phóng xạ beta có khả năng đi sâu vô vật. Phóng xạ gamma có khả năng đi sâu vô vật nhất vài mm.


Phóng xạ nguyên tố đi qua từ trường bị từ trường làm cho quang tuyến phóng xạ đi lệch hướng. Quang tuyến nhiệt của phóng xạ alpha đi lệch hướng xuống. Quang tuyến nhiệt của phóng xạ beta đi thẳng không lệch hướng. Quang tuyến nhiệt của phóng xạ gamma đi lệch hướng lên.

Phóng xạ nguyên tử[edit]

Phóng xạ tạo ra từ nguyên tử điện không bền phân rã để trở thành nguyên tử bền khi hấp thụ hay giải thoát quang tuyến lượng tử làm cho điện tử âm đi ra hay đi vô trong nguyên tử.


Điện tử âm đi ra khỏi nguyên tử điện[edit]

200px
Để có ,

Điện tử âm đi vô trong nguyên tử điện[edit]

200px