Phương trình luỹ thừa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình luỹ thừa cuả biến số x có dạng tổng quát