Tích phân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Integral as region under curve.png

Tích phân là một phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán f(x) . Có 2 loại toán tích phân Tích phân xác địnhTích phân bất định

Tích phân xác định[edit]

Phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán trong một miền xác định

Tích phân bất định[edit]

Tích phân bất định của một hàm số toán có công thức tổng quát