Tích phân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Tích phân là một phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán f(x) . Có 2 loại toán tích phân Tích phân xác địnhTích phân bất định

Tích phân xác định[edit]

Phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán trong một miền xác định

Tích phân bất định[edit]

Tích phân bất định của một hàm số toán có công thức tổng quát