Tiếng Việt

From Wikiversity

Tiếng Việt, còn gọi tiếng Việt Nam, tiếng Kinh hay Việt ngữ, là ngôn ngữ của người Việt (dân tộc Kinh) và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đặt mã ngôn ngữ hai chữ cái cho tiếng Việt là "vi" (tiêu chuẩn ISO 639-1) và đặt mã ngôn ngữ ba chữ cái cho tiếng Việt là "vie" (tiêu chuẩn ISO 639-2).

Nam Quốc Sơn Hà tiếng Hán Nam Quốc Sơn Hà tiếng Hán Việt Nam Quốc Sơn Hà tiếng Quốc âm
南國山河南帝居 Nam quốc sơn hà Nam đế cư Sông núi nước Nam vua Nam ở
截然分定在天書 Tiệt nhiên phận định tại thiên thư Rành rành định phận ở sách trời
如何逆虜來侵犯 Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
汝等行看取敗虚 Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Xem thêm[edit]