Wikiversity:Scope of research

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Geographylogo.svg Wikiversity:Scope of research

Wikiversity:Language select

Coordination page
العربية: صفحة التّنسيق هذه تسمح لك بإستعراض المناقشات حول نفس الموضوع بلغات مختلفة. تحتوي روابطا إلى خلاصات المناقشات (تعلّم أكثر).
Deutsch: Diese Koordinationsseite erlaubt es, Diskussionen über das selbe Thema in verschiedenen Sprachen zu verfolgen. Sie enthält Verweise auf Zusammenfassungen der Diskussionen (Mehr …).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα συντονισμού σας επιτρέπει να δείτε μέσω του ίδιου θέματος, συζητήσεις διαφόρων γλώσσων. Περιέχει συνδέσμους με τις περιλήψεις των συζητήσεων (μάθε περισσότερα).
English: This coordination page allows you to browse through discussions about the same subject in various languages. It contains links to summaries of discussions (learn more).
español: Esta página de coordinación te posibilita navegar por discusiones del mismo tema en varios idiomas. Contiene enlaces a resúmenes de discusiones. (más información...).
français: Cette page de coordination vous permet de naviguer à travers des discussions dans plusieurs langues à propos d'un même sujet. Elle contient des liens vers les résumés des discussions (plus d'infos).
日本語: この調整用のページは、様々な言語における同じテーマに関する議論を、あなたが拾い読みをすることを可能にします。それは、議論の要約へのリンクを含んでいます。(もっと詳しく)
Ripoarisch: Hee di Sigk hillef, dat mer_enne Klaaf övver ëj Teema en fille Shprooche metkrijje un metmaache kann. Dren sinn Fowiiß, also Lengkß, op de koote Zesammefassonge fun däm Klaaf singe Shtemme. (Luuer hee … do shtëjt mieh).
Nederlands: Deze coördinatiepagina maakt het mogelijk om discussies over hetzelfde onderwerp te volgen in meerdere talen. Het bevat verwijzingen naar samenvattingen van de discussies. (Meer informatie).
norsk: Denne koordinasjonssiden lar deg gå igjennom alle diskusjoner om dette emnet på forskjellige språk. Den inneholder lenker tl sammendrag av diskusjoner (mer…).
português: Esta página de coordenação permite que você navegue por discussões que tratam de um mesmo assunto em vários idiomas. Possui links para resumos de discussões. (veja mais)
русский: Эта координационная страница позволяет вам просматривать дискуссии об одной теме на разных языках. Она содержит ссылки на краткие содержания дискуссий. (Узнайте больше).
svenska: Denna samordningssida tillåter dig att navigera mellan diskussioner om samma ämne på olika språk. Den innehåller sammanfattningar av de olika diskussionerna, (läs mer om språksamordning).
Türkçe: Bu koordianasyon sayfası benzer konuları farklı dillerde görüntülemenizi sağlar. Tartışma özetlerinin linklerini içerir(daha fazla bilgi...).
中文: 此協調頁助您瀏覽各語言中主題相同的討論. 此頁有鏈接到討論的總結.(多語言系統)
Deutsch: Diese Navigationsseite bezieht sich auf Forschung, die auf Wikiversity erlaubt ist. Du kannst diese Seite in den verschiedenen, oben angegebenen Sprachen ansehen und eine mehrsprachige Diskussion ermöglichen, indem Du sie übersetzt.
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα πλοήγησης μας μιλά για τους τύπους ερευνητικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται μέσα στο Βικιεπιστήμιο. Μπορείτε να δείτε αυτήν την σελίδα σε διάφορες γλώσσες και επιπλέον να βοηθήσετε στην πολύγλωσση συζήτηση της μεταφράζοντας την.
English: This page is about the types of research activities allowed within Wikiversity. You can browse this page in different languages above and help multilingual discussion by translating it.
español: Esta página de navegación es para Actividades de investigación permitidas en la Wikiversidad.. Puedes navegar en los distintos idiomas de esta página y facilitar la discusión multilingüe traduciéndola.
français: Cette page de navigation concerne les activités de recherche autorisées sur Wikiversity. Vous pouvez consulter cette page dans les différentes langues indiquées ci-dessus et favoriser la discussion multilingue en la traduisant.
日本語: このページはウィキバーシティで許される研究活動の種類について説明しているものです。あなたは、このページを違う言語に翻訳し、多言語間の調整を手助けることができます。
Ripoarisch: He_di Wääje_Sigk hät met „wat fö_m Fochschong en de Wikkiversitääte älaup eß“ ze donn. De kannß dė Sigg_en de ungerscheedlijje Shprooche beluuere, di bovve zem Ußsööke opjeleß_sinn, un_ene Klaav_en ättlijje Shprooche möshlesh maache, wann De_se övversëzze dëjß.
Nederlands: Deze navigatiepagina gaat over het soort onderzoek dat toegestaan is op Wikiversity. Je kunt deze pagina bekijken in verschillende talen, aangeduid bovenaan. Hier kun je ook helpen om overleg tussen meerdere talen mogelijk te maken door teksten te vertalen.
norsk: Denne navigasjonssiden handler om forskning som tillates i Wikiversity. Du kan bruke denne siden tli å komme til flere språkversjoner og hjelpe til ved å flerspråklighetsdiskusjonen ved å oversette den.
português: Esta página de navegação aborda as formas de atividades de pesquisas aceitas na Wikiversidade. Você pode navegar por diferentes idiomas desta página e ajudar com uma discussão multilingüe traduzindo-a.
svenska: Denna navigeringsida handlar om Vilka forskningsaktiviteter som tillåts vid Wikiversitetet. Du kan använda denna sida till att komma till olika språkversioner och även hjälpa flerspråksdiskussionen genom att översätta den.
中文: 此是有关維基學院內允許之創新/原始研究活動.的导航页。你可以浏览以上不同语言的版本,以及帮助翻译多语言讨论的内容。

1[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

2[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

3[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

4[edit]

German · English . French · Chinese · Dutch · Japanese

5[edit]

German · English . French · Chinese · Dutch · Japanese

6[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

7[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

8[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

9[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

10[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

11[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

12[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

13[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish

14[edit]

German · English · French · Chinese · Dutch · Japanese · Swedish