Đồ thị hàm số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bảng giá trị hàm số[edit]

Với hàm số f(x)=x , ta thấy với mọi giá trị của x sẻ có một giá trị hàm số của x bằng giá trị của x . Từ đó, có thể thiết lập bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x như sau

x -2 -1 0 1 2
F(x)=x) -2 -1 0 1 2


Vẻ hình đồ thị hàm số[edit]

Khi đặt các giá trị của x và của f(x) trên đồ thị XY ta được một đường thẳng có độ dóc bằng 1 đi qua điểm gốc ở tọa độ (0,0)

LinearInterpolation.svg


Đồ thị các hàm số thường gặp[edit]