ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ


ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕੋਰਸ[edit]

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ[edit]


ਫੋਕਾਲਟ ਪੇਂਡੂਲਮ ਏਨੀਮੇਟਡ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[edit]