Hình học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hình học là một bộ môn toán về Điểm, Đường Th(?ng, Hình dạng, Góc cùng với các phép toán thực hiện

Biên soạn[edit]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada