Jump to content

Hình học

From Wikiversity

Hình học là một bộ môn toán về Điểm, Đường Th(?ng, Hình dạng, Góc cùng với các phép toán thực hiện

Biên soạn[edit]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada