Phóng xạ vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phóng xạ vật là một quá trình của vật không bền trở thành vật bền bằng cách giải tỏa nhiệt dưới dạng Quang tuyến nhiệt điện từ

Onde electromagnetique.svg ≈≈≈≈≈ Black body.svg150pxBohr Model.svg

Các phóng xạ cơ bản