Điện và vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật dẩn điện[edit]

Mọi vật dẩn điện được chia thành 3 loại vật tùy theo khả năng dẩn điện của vật bao gồm Dẩn điện , Bán dẩn điện . Cách điện .

Dẩn điện[edit]

Mọi vật dể dẩn điện tìm thấy từ các Kim loại như Đồng (Cu), Sắt (Fe)

Dẩn điện được dùng trong việc chế tạo ra các Linh kiện điện tử thu động như

Bán dẩn điện[edit]

Mọi vật khó dẩn điện tìm thấy từ các Á Kim như Silicon (Si), Germanium (Ge), ...

Bán dẩn điện được dùng trong việc chế tạo ra các Linh kiện điện tử linh động như

Cách điện[edit]

Mọi vật không dẩn điện được gọi là Cách điện tìm thấy từ các Phi Kim . Sành, Sứ ..