Lực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực đại diện cho một đại lượng vật lý tương tác với vật để thực hiện một việc . Thí dụ như khi dùng sức để đẩy cửa mở . Sức dùng để đẩy cửa mở được gọi là lực.Lực có ký hiệu F đo bằng đơn vị Newton N = Kg m/s

Các dạng lực[edit]