Mẫu đơn (Form)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đơn là một phần tử HTML dùng để thông tin giửa máy người sử dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ qua thẻ lệnh HTML <form></form> . Một Đơn bao gồm nhiều phần tử . Mổi Phần tử của đơn có Tên riêng, giá trị và cách khai báo riêng

Cú pháp Mẫu đơn[edit]

<form name="Tên đơn" action="Địa chỉ mạng" method="Lối gởi">
  Phần tử đơn
</form>

Danh sách các phần tử của một đơn[edit]