Jump to content

Mẫu đơn HTML

From Wikiversity

Mẫu đơn[edit]

Đơn là một phần tử HTML dùng để thông tin giửa máy người sử dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ qua thẻ lệnh HTML <form></form> . Một Đơn bao gồm nhiều phần tử . Mổi Phần tử của đơn có Tên riêng, giá trị và cách khai báo riêng

Cú pháp Mẫu đơn[edit]

<form name="Tên đơn" action="Địa chỉ mạng" method="Lối gởi">
  Phần tử đơn
</form>

Danh sách các phần tử của một đơn[edit]