Уикиверситет:Насоки за изследвания

From Wikiversity
НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Потребителите на Уикипедия могат да извършват оригинални научни изследвания, съответстващи на образователната мисия на Уикиверситет. В обхвата на научните изследвания на Уикипедия влизат тези видове изследвания, които съдействат както на обучението, така и на целите на Фондация Уикимедия. За да се гарантира високото качество на научните изследвания, Ръководството за изследванията в Уикиверситет изисква да се спазват два основни критерия: проверяемост и етика. Оригиналните изследвания в Уикипедия са обект на експертна проверка, за да може изследователската общност на Уикиверситет да се придържа към достоверност и обективност на получените резултати. Потребителите на Уикипедия, които са ангажирани в научните изследвания трябва да се съобразят с правилата на научната етика.

Научно-изследователската дейност в Уикипедия включва вторични изследвания (преглед на литературата) и оригинални изследвания, които предполагат други методи, подходящи за уики общността, като например изучаване на динамиката на уики общността като такава. Цялата научно-изследователска дейности трябва да бъде прозрачна и се извършва по такъв начин, по който изследователските методи да могат да бъдат подложени на експертна проверка, както и на независима проверка от другите участници в проекта. Някои изследователски проекти на Уикиверситет се придържат към обичайната неутрална гледна точка на Уикимедия, но някои - не. Практиката на научните изследвания на Уикиверситет се очаква да бъде построена върху цитирането на надеждни източници, честност и разкриване на потенциални конфликти на интереси. Експертната оценка на изследователските проекти се осъществявани от уики общността. Предполага се, че преглед на изследователските проекти ще извършва Консултативният съвет - орган, състоящ се от редактори на Уикиверситет, които са избрани от общността, за да прилагат своите знания в определените области на компетентност. Членовете на Консултативния съвет използват своя опит и знания, за да помагат на Общността да се разграничи от фалшиви изследвания.

Главната цел на изследванията в Уикиверситет е да помогне на хората да разберат, как се организират и провеждат пълноценни изследвания. Друга дългосрочна цел е да се проучи възможността за създаване на общности от изследователи, които биха могли да провеждат официално рецензиране, с оглед създаване на възможност за "уики-публикуване" на резултатите от научните изследования. Възможно е с времето научната общност на Уикиверситета да започне да съдейства за публикуване на рецензирани научни доклади, които ще се считат за достоверни източници за цитиране в сродните проекти като Уикипедия и Уикикниги.

Сфера на научните изследвания[edit]

Уикиверситетът поддържа и поощрява различни изследвания. Участниците в Уикиверситета могат да се занимават с широк диапазон от научни изследвания.

Вторични изследвания[edit]

Научния анализ на съществуващи знания, понякога наричан вторичен или кабинетно изследване, е неразделна част от образователната дейност в Уикиверситета. Прилагането на критично мислене в изследванията, даже при обзора на съществуващата литература (вторично изследване), може да наведе изследователя до създаването на оригинално научно изследване.

Оригинални изследвания[edit]

Не всички оригинални изследвания съответстват на целите и формата на Уикиверситет. По долу са приведени примери на изследвания, излизащи извън рамките на образователната мисия и възможностите на Уикиверситета:

 • маркетингово изследване, което рекламира търговски продукт или политически кандидат; както и всякакъв друг вид изследване, целта на което излиза извън образователната мисия на Уикиверситет;
 • изследване, което нарушава правилата на фондация Уикимедия, такива като „Съглашение за конфиденциалност“;
 • изследване, което е незаконно или неетично;
 • изследване, което е било официално рецензирано от Консултативния Съвет и не е одобрено (изключение: ако изследователския проект, проведен съвместно със сайта на Уикиверситет е рецензиран и одобрен от сериозно научно-изследователско учреждение).

Изследванията и неутралната гледна точка[edit]

С оглед запазването на академичната свобода, Уикиверситет разрешава на участниците да излизат извън рамките на традиционните за фондация Уикимедия правила относно «Неутралната гледна точка» (НГТ). Това позволява на изследователите да изучават специфични гледни точки, даже ако те излизат от традиционните направления на науката, при положение, че в изследването отсъства предубеждение и е основано на строги научно-етични стандарти.

Проверяемост[edit]

Всички оригинални изследователски проекти в Уикиверситет трябва да се провеждат открито и прозрачно, за да се олесни провеждането на независима и обективна проверка на приложените методи, както и резултатите получени от другите участници. Всички изследвания трябва да са подкрепени с точни методи, оригинални мотиви (в смисъл Откритие) и хипотези. Водещите изследвания трябва да са ясно означени с помощта на съответни шаблони. Шаблоните на изследванията ще съдържат свързани с изследването уеб страници в категорията «Изследване».

Честност[edit]

Забранява се да се изменя, изкривява, да се изключва от отчета или да се фалшифицират резултатите от изследванията с цел изкуствено получени резултати подкрепящи предубедени по-раншни убеждения, желаеми резултати или предлагаеми хипотези.

Прозрачност[edit]

От отчета на изследването трябва да става ясно:

 1. какво е направено през време на всички етапи от изследването (и защо);
 2. как са изградени изводите изхождайки от данните (и защо).

Това позволява на всеки човек, прегледал изследването, да вземе решение, дали всяка част от изследването има научна стойност. Не е необходимо всички данни да са с публичен достъп, — въпреки че това би било желателно, — но ако това е нежелатлно (например, по етични причини), те могат да бъдат предоставени на отделни лица, по лично запитване.

Обективност[edit]

Потребителите на Уикиверситет, участващи в изследванията, трябва да ги провеждат по начин и да прилагат отчети за тях така, че другите да могат да направят независима проверка и да потвърдят съответното изследване.

Всички оригинални изследвания в Уикиверситет трябва да се осъществяват с цел получаване на обективни проверуеми резултати. Изследователите трябва да се отнасят сериозно към резултатите от анализа на данните и по никакъв начин да не се опитват да манипулират първоначалните данни за да получат очакван или желан резултат. Ако е предложена някаква хипотеза, то резултатите и данните трябва да се използват само за да се провери нейната възможна истинност. Задължителна е пълна обективност и критичност към всички аспекти на изследванията, независимо дали те са свои или чужди.

Субективност[edit]

Лични, субективни гледни точки и мнения могат играят важна, дори централна роля в изследванията, но те трябва да бъдат означени като такива и доколкото е възможно, съвместими с идеите на другите изследователи с помощта на препратки към печатни източници, поддържащи или препоръчващи идеите или методологията на вашето изследване. Можете свободно да излагате своите възгледи и мнения докато те са научно свързани с вашите основни данни и/или вторични източници.

Неутрална гледна точка[edit]

Отчитайки, че прогресът в получаването на знания и обучението могат да са обусловени от изучаването/внедряването на нови идеи, които могат да се намират извън традиционите представи на досегашните знания, убеждения и начин на мислене, Уикиверситет позволява на изследователите да изучават различни гледни точки докато изследването отговаря на високите стандарти на научната етика. Затова участниците в Уикиверситет са свободни да изследват различни теми, без да се придържат към ограниченията на традиционната за Фондация Уикимедия Неутрална гледна точка (НГТ). Страниците на Уикиверситет, които са редактирани без строго придържане към правилото за НГТ, трябва да бъдат означени като такива. Ако изрично не помолите за противното, другите редактори могат да работят върху вашия проект, спазвайки правилото за Неутралната гледна точка.

Уикиверситет е уики, и като цяло всеки потребител може да редактира уеб страниците на изследователските проекти. Другите изследователи могат да предложат алтернативен анализ на вашите резултати, които е възможно да противоречат на вашите резултати. Това се поощрява и Уикиверситет поддържа изследвания, редактирането на които е открито за всички. Ако решите да разрешите редактиране на уеб страници от изследването само за избрана група, имайте предвид, че другите участници могат да направят копие на вашата работа и да редактират тези копия в съответствие с правилото на Неутралната гледна точка. Ако вашите методи се отличават от практиката на изследванията, изложена в Изследователските принципи на Уикиверситета, могат да ви помолят да отредактирате вашите материали или методи, тъй като в противен случа те могат да бъдат изключени от Уикиверситет. Ако постоянно игнорирате препоръките на своите колеги и съществува общо съгласие по този повод — може да ви се забрани да редактирате в Уикиверситет.

Уикиверситет не съществува като платформа, за да поддържа защитниците на специфични политически движения, религиозни идеологии или научни, юридически или исторически теории. Уикиверситет може да съдържа академично изследване на всички, но Уикиверситет не съществува с цел защитата или популяризирането на специфични гледни точки, движения, пристрастия или системи от въгледи.

Откритие[edit]

Ако искате да провеждате изследване извън рамките на НГТ и/или да ограничите кръга от лица, които могат да редактират вашата работа, вие трябва открито да заявите за вашите пристрастия, за потенциалните конфликти на интереси и да сте изключително открит относно целите на вашето изследване. Заявявайки лично пристрастие ще накарате хората да ви повярват и разберат вашата гледна точка. Работейки извън ограниченията на НГТ вие налагате върху себе си високите стандарти на научната етика, което означава, че методите и изследванията ще се подлагат на критична оценка и анализа на експерти.

Обявете за своите пристрастия и потенциалните конфликти на интереси когато започвате своето изследване. Това ще укрепи доверието и ще помогне на общността да съди за изследванията от вашата гледна точка. Това ще ви помогне да попаднете в групата на борещите се за добросъвестност и самонаблюдение.

Цитиране на източници[edit]

Никой от изследователите не се освобождава от необходимостта да бъде в курса на съществуващите знания и последните публикувани резултати от изследванията в неговата област. Задължително указвайте съответните източници, навсякъде, където това е възможно — и във вторичните изследвания, и като съставна част от проведените и в отчетите на оригиналните изследвания.

При използването на по-рано публикувани източници не винаги е възможно включването на оригинално изследване в научния контекст, особено ако темата по-рано не е била засягана. Уикиверситет е открит за научни изследвания, които се стараят да разширят границите на знанията. Там, където това е възможно, трябва да укажете съответните връзки към по-рано публикувани изследвания във вашата област, които най-тясно са свързани с това направление, с което работите. Вторичното изследване трябва задължително да се базира на проверени източници и да съдържа връзки към всички използвани източници.

Етика[edit]

 • Всички изследвания в Уикиверситет трябва да се провеждат в съответствие с високите стандарти на научната етика;
 • проекти, нарушаващи или проверяващи традиционни правила на етиката не се допускат;
 • проекти, изискващи контрола на експерт по изследователска научна етика или на Консултативния Съвет, не се допускат;
 • На Консултативния Съвет на Уикиверситет лежи отговорността за проверката на провеждането и методите на всички изследователски проекти.

Всички изследвания в рамките на Уикиверситет трябва да са проведени съблюдавайки научната етика. Уикиверситет не разрешава изследвания, допускащи вреда (физическа и морална), заблуда или риск както за хората, така и за животните. Изследването не може да бъде поместено, ако нарушава местни закони или международното право.

Задачата на Уикиверситет е търсене на знания и обезпечаване на система, която би помогнала на хората да узнаят света. Уикиверситет съдейства за съблюдаване на научната етика, което го прави свободен от пропаганда, лъжа и интелектуално мошенничество (например, плагиатство). Уикиверситет не подкрепя конкретни политически движения, религиозни идеи или научни, правови или исторически теории. Уикиверситет може да съдържа научни изследвания на всякакви теми, но Уикиверситет не пропагандира конкретни гледни точки, движения или верски системи.

Членовете на Уикиверситет, участващи в изследванията, не трябва да използват Уикиверситет за популяризиране и разпространение на пропаганда или лъжи, интелектуално мошеничество, а да остават верни на научния подход към темите на своите изследвания. Редакторите не могат да изкривяват или скриват факти, да създават незаконни данни, да публикуват лъжлива информация, или несъответстваща на изискванията на етиката по каквито и да е други съображения. Исследователите в Уикиверситет могат и трябва да изучават своите предмети с предана честност и високи научни стандарти.

Уикиверситетските стандарти за научни и этични принципи на проведеждане на изследванията се обезпечиват на базата на експертна оценка. По-голямата част от рецензирането може да се изпълнява с помощта на традиционни уики средства на взаимодействие и редактиране на уеб страниците. Въпреки това, някои видове фиктивни или неетични изследвания могат да бъдат разпознати само от експерти. За да се защити от подобни проблеми, общността на Уикиверситет се обляга на участието на експерти, които ще управляват общността като цяло за разпознаване на фиктивни или неетични изследвания, за което се говори в следващия раздел.

Рецензиране[edit]

В Уикиверситет процесът на рецензиране на изследванията е разделен сред участниците на общността. Процесът на рецензиране включва следните етапи:

 1. Редакторите добавят изследване в Уикиверситет и го маркират като «Изследване»;
 2. Ако изследването още не е готово, то се маркира със съотвестващ шаблон, разположен в горната част на страницата;
 3. Ако някой, рецензира (например, просто четейки) страницата, намери в изследването информация, неприемлива от методологическа, етична или епистемологична (връзкова) гледна точка, той може да добавя съответстстващ шаблон, или да създаде нов на базата на съществуващи;
 4. Съмнителните страници могат да бъдат маркирани за триене, или може да се направи запитване за коментарии;
 5. След обсъждането и рецензирането на изследването може да се отредактира, или изтрие, или да бъде отпратено за по-нататъшно разглеждане в Консултативния Съвет (см. по-долу).

Консултативен съвет[edit]

Някои фалшиви изследвания могат да се констатират доста трудно. Общността на Уикиверситет разчита на участието на хора, имащи експертен опит в областта на добрите изследователски практики и можещи да помогнат на общността да се разграничи и отстрани неточни или неетични исзледвания. Консултативният Съвет участва активно в ръководството на общността и проверката на всички изследвания наУикиверситет, откривайки и оправяйки всички проблеми, нарушаващи Изследователските принципи на Уикиверситет.

Маргинални изследвания[edit]

Очевидно безпокойство предизвиква въпросът за взаимодействието с маргинални групи от населението (например, нацисти, екстремисти и др.), които искат да публикуват в Уикиверситет свои материали. Консултативният Съвет управлява общността така, че всички изследователски проекти, включително маргиналните изследвания, да се провеждат в съответствие с Изследователските принципи на Уикиверситет. Изследователските принципи на Уикиверситет трябва да отговарят на възможно най-високи научни стандарти които да благоприятстват в най-голяма степен образователната мисия на проекта.

За Уикипубликациите[edit]

В този момент Уикиверситет още няма система за официално публикуване на рецензирани изследвания. За изследователските проекти на Уикиверситет може да не се окаже съществена необходимостта от окончателен публикуван доклад за всяка част от изследванията. Не всеки принос от изследване, намиращ се в Уикиверситет, може да е точен или проверим. Въпреки това, цел на изследователската дейност в Уикиверситет е съдействието в обучението, затова не се пренебрегват неудачните изследователски достижения, а се обсъждат и коригират, като по-нататъшната дейност се опира и на работата извършена върху тях. След като е завършено едно изследване, обобщаващия доклад може да се помести на страниците на Уикиверситет. Първичните данни и отчетът върху изследването могат да бъдат защитени от по-нататъшно редактиране и оставени за историческия архив. Цел на Уикиверситет е създаването на общност от изследователи, които биха могли да извършват колегиално рецензиране на подобни изследователски отчети. Докато такава система за колегиално рецензиране на «уики публикации» не се създаде, участниците в Уикиверситет трябва да използват възможността за публикуване на оригинални изследвания в регулярните научни списания. Консултативният Съвет в крайна сметка може да се превърне в екип от надеждни експерти, които ще поддържат официална процедура за колегиално рецензиране.

Вижте още[edit]


Категория:Правила