Уикиверситет:Структура на Уикиверситета

From Wikiversity
- Базово правило -
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Обща структура[edit]

 • Факультети (основно деление на академичните науки)
  • Катедри (общност на преподаватели и студенти по сравнително тесни тематики)
   • Курсове (преподаване на знания)
  • Лаборатории (аналогично на катедрите, но се занимават с изследвания)
   • Изследвания (получаване на нови знания)
 • Институти (основно деление на професионалното образование и кръжоци по интереси)
  • Курсове (преподаване на знания, споделяне на опит, рецепти и др.)
 • Училища (училищно и доучилищно образование)
  • Уроци (преподаване на знания с особена специфика)
 • Извън факултетските курсове (не признати от общността на Уикиверситета или слабо разработани)

Организация на «Факултетите» и «Катедрите»[edit]

«Факултетът» е общност на преподаватели и ученици, материали за курсовете, авторски работи, научни проекти и изследвания извършени в областта на една от академично признатите науки. Факултетът трябва да бъде еднозначно отнесен към една от групите науки (Хуманитарни науки, Обществени науки, Естествени науки, Технически науки, Точни науки, Приложни науки, Междудисциплинарни науки). В зависимост от групата могат да се подчертаят специфичните критерии на научност и традиции в областта на образованието.

«Катедрата» е общност на преподаватели и ученици, която може еднозначно да бъде отнесена към някой факултет. Броят на преподавателите (на водещите курсове) е желателно да бъдат поне трима. По-малкият брой (но не по-малко от двама) преподаватели може да компенсира тяхната активност, изразяваща се в изготвяне на учебните материали и ученици, които изпълняват авторски работи и участват в научни дебати.

Ако за формирането на «Факультет» е задължителна формирала се в реалността, призната научна общност, имаща поне 20 годишна история, то при формирането на «Катедри» е важна точна и недвусмислена постановка на задачите и областите на обучение/изследване, а също съблюдаване принципа на научната приемственост, когато може да се укаже на какви по-раншни работи/изследвания/методологии стъпва дадената «Катедра».

При откриване на факултет не е задължително разделянето на «Катедри». В такъв случай факултетът има статус на катедра, чието име съвпада с това на катедрата. Да се отличи наличие на катедра в такъв факултет не е необходимо. Като правило това се препоръчва за факултети по сравнително млади науки, разделянето на които още не е избистрено в научния свят, а също за факултети, които се намират още в процес на формиране в Уикиверситет, и в перспектива не се вижда достатъчно бързо развитие поради тясно профилиране на темата.

С развитието на Уикиверситет «Катедрите» могат да се преместват от един факултет в друг, да се обединяват с други «Катедри» или обратно, да се разделят на по-специализирани. Това позволява съсредоточването върху определена тематика и гъвкаво да се разреши различието в мненията, но трябва да се подчертае, че колкото по-малка е катедрата — толкова по-малко резултати ще се получат.