Jump to content

Wikiversity:Approved Wikiversity project proposal/bg

From Wikiversity
This page is a translated version of the page Wikiversity:Approved Wikiversity project proposal and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Изследования
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси
Wikiversity in Wikibooks
(originally at the meta-wiki)
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Тази страница е изменена версия на проекта за създаване на Уикиверситет. Първият раздел на страницата («История на Уикиверситета») съдържа описание на създаването на оригиналния проект на Уикиверситет. Един по-различен вариант на заявката се намира във втората част на страницата, като се започне с раздела «Мисия».

История на Уикиверситет

Беше решено Уикиверситет да се отдели от Уикикниги през август 2005 г. Скоро след това, бе създаден проект за създаване на Уикиверситет, като независим проект на Wikimedia. Информация за оригиналния проект по създаването на проекта има също в пощенския списък и на страницата на Уикиверситет на мета-уики Wikimedia.

Старият проект по създаването и обсъждането на проекта можете да погледнете тук: Wikiversity:Original proposal.

После следва измененен проект по създаването ('Част 2).

Мисия

Уикиверситетът е място, където се създават и използват свободни обучаващи материали. Главните цели и задачи на Уикиверситета са следните:

 • създаване и поставяне на различни свободни многоезични образователни материали и ресурси за хора от различни възрасти;
 • поставяне на научни изследвания и обучаващи проекти, а също създаване на съобщества, поддържащи тези материали;
 • развиване и завършване на съществуващите проекти на фонд Wikimedia (например, проект за търсене на добри ресурси за статиите на Уикипедия).

Други задачи и цели могат да бъдат предложени и разработени от участниците на проекта за поддръжка на обучението и създаване на материали.

See more on Wikiversity:Scope and Wikiversity:Online Course. In the fulfilment of its mission, other tasks and goals may be initiated and developed by participants to support learning and the creation of new content. In particular, guidelines will be developed during the beta phase of Wikiversity's development on hosting and fostering research based in part on existing resources in Wikiversity and other Wikimedia projects.

Образование

Модел на електронното образование в Уикиверситет. Съществуващите «сега» университети са започнали като места за среща на хора, които са търсили знания и такива, които са били запознати с някой предмет и са могли да обучават. Благодарение технологията на уики, която позволява да се поставят и използват удобни средства за онлайн-обучение, Уикиверситет става виртуално място за среща на учители и ученици.

Традиционните университети са задължени да имат аудитории, курсове и лекции, оценки, такси за студентите и заплати за преподавателите, дипломи за випускниците, атестация на преподавателите и акредитация на учебното заведение. Цялата тази структура произтича от необходимостта за изграждане на скъпи ресурси (хора и условия за работа) в локализирано място на физическия свят. Моделът на електронно образование в Уикиверситета не се нуждае от тези аспекти на традиционните университети, които трябва да събират хората на едно място и в едно време. Този модел на образование се строи на базата на уикитехнологията, позволяваща независимост от традиционните представи за време и място. Вижте още Wikiversity:Learning.

Образователни групи

За уики е обичайно създаването «на образователни групи» (създаващи и поддържащи образователни курсове; портали по интереси; проекти и планове за задачи), където всички участници могат да общуват и да се учат заедно. Тези групи/съобщества са места за срещи, ръководни екипи, екипи за дебати; а приложен резултат могат да станат изследвания за Уикипедия, или разработка на код за MediaWiki. Съвместното обучение е обучение чрез сътрудничество и общуване — това е «пътят на уики».

Желаещите могат да участват активно в обучаващи проекти. Както и при другите уикипроекти, участиеето в групи по интереси включва редактиране на уикистраници. Обучаващите проекти на Уикиверситета се състоят от уикистраници, обединени по теми, на чието изучаване са посветени. Някои обучаващи проекти могат да бъдат свързани с нуждите на други проекти на Wikimedia. Например, група потребители може да се обедини в проект по търсене на добри източници за някоя статия от Уикипедия. Друг проект на Уикиверситет може да включва изучаването на съществуваща академична дисциплина, като участниците могат да решат да събират материал за уикикнига (проект «Уикикниги») по този предмет. Така Уикиверситет става естествено допълнение на съществуващите проекти на Wikimedia, в това число благодарение на поддръжката на «вторични научни изследвания» (кабинетни изследвания, обзор на литература). Уикиверситет започва с обучаващи проекти, насочени към поддръжка на съществуващи проекти на Wikimedia, но с времето Уикиверситет започва да удовлетворява потребностите и на своето съобщество. Учениците ще пишат за тези образователни материали, които са им нужни, а Уикиверситет обществото ще подготвя съответните образователни проекти и материали. Някои групи могат да действат по дидактически — тук има място и за материали във форма на инструкции и задания. Във всички случаи, заедно с материалите ще съществуват и съобществата, които ще поддържат постоянното използоване и развитие на съдържанието на Уикиверситета. Вижте още: за обучението в Уикиверситет и за онлайн-курсовете.

For example, a group of Wikiversity participants might engage in a project to find good sources for an existing Wikipedia article. Another Wikiversity project might involve exploration of an established academic discipline, and the participants might decide to collectively assemble material that would contribute to a Wikibooks textbook for that subject.

Thus, Wikiversity will naturally complement existing Wikimedia Foundation projects, by providing an environment that supports and fosters scholarly 'secondary research'. Wikiversity will begin with a bias towards learning projects that provide support for existing Wikimedia projects, but with time, Wikiversity will evolve to serve the needs of its community.

Students will express their learning needs, and the Wikiversity community will evolve learning activities and projects to accommodate those needs. Some groups could act more didactically; there is room for materials to be laid out as instructions or tasks to be followed. In any case, communities will exist behind the materials to support the ongoing use and development of the content Wikiversity hosts.

Ресурси

Ресурсите ще включват в себе си учебни пособия, планове на занятия, учебни планове, връзки, списъци на литература за четене и др. По всяка тема (за всички курсове и проекти) и най-важното, от всяко съобщество ще бъде създавана система от ресурси, които ще станат основа за дейност в Уикиверситет и ще могат да се използват от всички преподаватели за собствени цели. Някои от тях ще бъдат свързани с други проекти на Wikimedia, например с Уикикниги и Уикипедия. Важен фактор е обстоятелството, че ресурсите служат за по-нататъшна работа (практика, обсъждане, осмисляне, критика и други).

Изследования

Уикиверситет може да служи за хранилище на изследвания, проведени в meta:Wikimedia Research Network, или от други хора, ползващи изследователската технология уики; също в Уикиверситет могат да се публикуват решенията на Уикимания. Да се реши дали Уикиверситет може да публикува освен вторични изследвания също и оригинални изследвания, могат да решат съответстващите дискусии (см. страница за обсъждане); независимо че, оригиналите изследвания могат да се провеждат на базата на материали от Уикиверситет (например, материали по социология служат за основа на проект по изследване-допитване). Правилата определящи изследванията трябва да са разработени по време на бета-фазата на проекта, посредством достигане на консенсус в съобществото, и утвърдени (от Комитета за Специални Проекти) след шест месеца. Не винаги е важно да има съгласие за провеждане на изследвания, но създаването на някакъв процес на оценка на изследванията е необход за решаването на потенциални проблеми.

Whether or not Wikiversity will ever host original research in addition to secondary research is the subject of debate (see talk page), though original research could take place based on materials in Wikiversity (eg., materials on sociology prompt a survey research project).

Guidelines for what would be appropriate research will be developed during the beta phase of the project, through a community consensus process, and reviewed (by the special projects committee) after six months. There will not necessarily be 'approval' of research added to Wikiversity; though some sort of review process needs to be established which will deal with potential problems.

Област на работа на Уикиверситета

Какво представлява Уикиверситет

 • Склад на свободни образователни ресурси на различни езици.
 • Мрежа от съобщества, създаващи и използващи тези ресурси.
 • Групи от обучаващи се, които (евентуално) могат да бъдат водени от администратори, които са експерти в съответните области.

Какво не е Уикиверситет

 • Копие на другите проекти на Wikimedia. Въпреки че Уикиверситет е част от другите проекти на Wikimedia, той не дублира тяхното съдържание. Например ако искате да прочетете нещо по някаква тема, то вероятно ще бъде най-добре да посетите Уикипедия или Уикикниги, но ако искате да се обучавате по тази тема, трябва да го направите в Уикиверситет. Образователните материали се създават и използоват в Уикиверситет, но материалите от другите проекти могат също да се използват като образователни материали или места за обучение (например, писане на статии, ръководства и др. по тема, която сте изучили). Възможни са частични повторения, но всеки проект ще ги осветява съобразно своите специфични особености.
 • Акредитиран институт. В Уикиверситет не се дават научни степени или други академични квалификации; хората в Уикиверситет могат да се наричат професори, само ако те действително са такива.
 • A degree or title granting institution. Wikiversity will not confer degrees or any other academic qualifications, nor will it entitle people to call themselves 'professors', if they are not professors.

Работата над Уикиверситет е полезна и за другите проекти. Когато участниците достигнат резултати, те могат да ги използват за подобряване на други проекти на Wikimedia, на други проекти по онлайн-образование, за препратки и за източници на информация.

Възможности на Уикиверситета, които могат да потрябват в бъдеще

 • Метаданни — работи се върху подобряване на метаданни, които ще бъдат добавени към Уикипедия в бъдеще
 • Защита на страници — възможно е да се разреши редактиране на някои страници само на определена група от хора (за групата провеждаща дадено изследване, например). Обаче, това трябва да се прави с внимание, тъй като това намалява количеството от хора, работещи над дадения проблем.
 • Програмно обезпечение — в дадения момент за работа в Уикиверситет не трябва някакво специално програмно обезпечаване, но на участниците на проекта не се забранява да създават допълнения към кода, които могат да подобрят работата на Уикиверситета. Реализацията на подобни идеи ще се осъществява от специални комитети (възможно е от Комитета по Специални Проекти).

По-нататъшно обсъждане

The U  in Wikiversity          (edit)
Find your place in the Wikiversity community
Education    - Hunter-gatherers | Scholars | Browsers | Masters
Service        - Wikipedia | Wikinews | Wikibooks
Research     - secondary | original | collaboration
Other           - Support staff | Student union | Faculty club

На тези страници вие можете да изучите обсъжданията, посветени на изменението на оригиналния проект по създаване на Уикиверситета:

Моля, добавяйте всички допълнителни обсъждания по изменението на проекта за създаване на Уикиверситета на страницата за обсъждане на изменения проект.

The U  in Wikiversity          (edit)
Find your place in the Wikiversity community
Education    - Hunter-gatherers | Scholars | Browsers | Masters
Service        - Wikipedia | Wikinews | Wikibooks
Research     - secondary | original | collaboration
Other           - Support staff | Student union | Faculty club