Matemàtiques I ESO

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Abstraccions que es treballaran durant el curs:

 • Resolució.
 • Raonament i prova.
 • Connexions.
 • Comunicació.

Seccions del curs[edit]

 • Els nombres primers.
 • Màxim comú divisor.
 • Mínim comú múltiple.
 • Els codis.
 • Definició i ordenació dels enters.
 • Operacions bàsiques i combinades amb enters.
 • Potències.
 • Definició i ordenació de les fraccions.
 • Operacions bàsiques i combinades amb fraccions.
 • Potències.
 • Definició i ordenació dels enters.
 • Operacions bàsiques i combinades amb decimals.
 • Potències i arrels.
 • Altres sistemes de numeració.(romana, sexagesimal i binària)
 • Unitats de mesura.
 • Proporcionalitat directa.
 • Proporcionalitat inversa.
 • Longituds.
 • Angles.
 • Polígons.
 • Àrees.
 • Políedres.
 • Volums.
 • Definició.
 • Taules.
 • Representació.

Blocs generals[edit]

 • Numeració i càlcul.
 • Canvi i relacions.
 • Espai i forma.
 • Mesura.
 • Estadística i atzar.