Jump to content

Thiên chúa giáo

From Wikiversity

Thiên chúa giáo là tôn giáo chỉ thờ một thần duy nhất nên được xem như Tôn giáo độc than khởi xướng từ Abraham . Cách gọi Thiên Chúa được dùng để đề cập tới thần linh tối cao và duy nhất. Tôn giáo có quan điểm và cách gọi khác nhau về Thiên Chúa bao gồm các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham . Kitô giáo (hay Cơ Đốc giáo): gồm các nhánh chính là Công giáo Rô-ma, Chính thống giáo Đông phương, Tin Lành và nhánh trung dung Anh giáo đều thờ Thiên Chúa Ba Ngôi thờ Thiên Chúa mang danh hiệu là Giê su . Do Thái giáo: thờ Thiên Chúa mang danh hiệu là Yahweh (Việt hóa là "Giavê") . Hồi giáo: thờ Thiên Chúa mang danh hiệu là Allah