Gia tốc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Gia tốc, một đại lượng vật lý cho biết thay đổi tốc độ theo thay đổi thời gian của một chuyển động . Gia tốc có ký hiệu đo bang đơn vị

Chuyển động thẳng[edit]

Gia tốc đều Thí dụ,
*Chuyển động thẳng ngang
* Chuyển động thẳng dọc

Gia tốc biến đổi đều


Thay đổi vận tốc / Thay đổi Thời Gian


Thí dụ,
*Chuyển động thẳng nghiêng

Gia tốc biến đổi không đều


Thay đổi vận tốc / Thay đổi Thời GianThí dụ,
*Chuyển động cong

Chuyển động tròn[edit]

Gia tốc biến đổi đều Thí dụ,


* Chuyển động tròn đều

Gia tốc biến đổi không đều Thí dụ,


* Chuyển động tròn không đều

Chuyển động sóng[edit]

Chuyển động song
* Chuyển động sóng