Jump to content

Gia tốc

From Wikiversity

Gia tốc, một đại lượng vật lý cho biết thay đổi tốc độ theo thay đổi thời gian của một chuyển động . Gia tốc có ký hiệu đo bang đơn vị

Chuyển động thẳng[edit]

Gia tốc đều Thí dụ,
*Chuyển động thẳng ngang
* Chuyển động thẳng dọc

Gia tốc biến đổi đều


Thay đổi vận tốc / Thay đổi Thời Gian


Thí dụ,
*Chuyển động thẳng nghiêng

Gia tốc biến đổi không đều


Thay đổi vận tốc / Thay đổi Thời GianThí dụ,
*Chuyển động cong

Chuyển động tròn[edit]

Gia tốc biến đổi đều Thí dụ,


* Chuyển động tròn đều

Gia tốc biến đổi không đều Thí dụ,


* Chuyển động tròn không đều

Chuyển động sóng[edit]

Chuyển động song
* Chuyển động sóng